Михаил Петрович Драгоманов (1841-1895)

Традиция - это передача пламени, а не поклонение пеплу.
Поделиться в соц.сетях:


Матеріяли до Драгоманівської бібліографії Всенародньої Бібліотеки України.

{стр.170}

 

Матеріяли до Драгоманівської бібліографії
Всенародньої Бібліотеки України.

 

 


Бібліографічні покажчики складав Виставочно-Консультативний відділ Всенародної Бібліотеки України, що и його праці беруть участь співробітники ВБУ — Балика, Д.О. Зданиевич. Б.I. Караінська, О.Е., Максименко Ф.П. Покажчики складаються виключно за матеріялами ВБУ.

Публикация: Україна, Книга 4(18)/1926, стр. 170-176.


Докладний список видань творів М. П. Драгоманова до року 1896 і деякі публікації про нього подано М. Павликом в його книзі: "Михайло Петрович Драгоманов, 1841—1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів зладив і видав... Л. 1896, стор. І—XXXIV та 330. Тут подаються списки: 1) Публікацій писань Д. за час з 1896 по 1926 р. 2) Література про Драгоманова.

Публікації писань Драгоманова.

1896. 1. Correspodence de Michel Bakounine. Lettres a Herzen et a Ogareff (1860—1874). Publiees avec preface et annotations par Michel Dragomanov. Traducticn de Marie Stromberg. Paris. Perrin et C-ie. Pg. 383.

2. Бакунинъ М.А. Письма къ А. И. Герцену и Н.П. Огареву. Съ прилож. его памфлетовъ, біографическимъ введеніемъ и объяснительными примѣчаніями М.П. Драгоманова. Женева. Стр. 562.

1897. 3. 3 переписки М. Драгоманова. (Листи до О Борковського, К. П-ського - та инш.). Житє і Слово, Л. 1897 (в 1901 р. вийшли окремо: див. Переписка...).

1899.4. Рай і поступ. Заходом Михайла Павлика. Вид. 2-ге. Видавнича спілка. Л. стор. 4н.+138.

5. Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство, том I. Накладом Наукового Т-ва імени Шевченка, Л. стор. 4н.+ 260 („Збірник Фільольоґичної Секції Наукового Т-ва ім. Ш." т. II).

Рец. Ж. М. Н. Пр. 1899 кн. X отд. II, стр. 379—380.

6. Швайцарська республіка. Л. Накладом Редакції „Громадського Голосу", вид. друге; стор. 32 (серія «Хлопська бібліотека" № 1 і 2).

1900. 7. Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Том II. Накладом Наукового Т-ва імени Шевченка, Л. стор. 2н.+238 („Збірник Фільольоґичної Секції Наукового Т-ва імени Шевченка" т. ІІІ).

8. Бачинський Юліян. Моя переписка з Михайлом Драгомановим. (Додаток до „України irredent'и"). Л. Накладом автора, стор. 72.

1901. 9. Микола Іванович Костомаров. Житеписний очерк. Л. (вид."Укр.-Руська Видавнича Спілка), стор. 41. (Серія Літературно-Наукова бібліотека Ч. 9) in 16°.

10. Оповідання про заздрих богів. 2 видання. Заходом і з переднім слівцем М. Павлика Л. 51 стор. in 16°.

11. Переписка. Зібрав і зладив М. Павлик т. І. У Львові. Накладом Укр.-Руської Видавничої Спілки, стор 2+184. (Серія Наукова бібліотека Ч. 7).

1902. 12. Два учителі. Спомини. Л. вид "Українсько-Руської Видавничої Спілки" стор. 79 (серія „Літературно-Наукова Бібліотека" Ч. 27).

13. Українське письменство 1866—1873 років. Недрукована праця. Літературно-Науковий Вістник 1902 кн. X.

1903. 14. Про українських козаків, татар та турків. Чернівці. „Наука і Розвага. „Народня Бібліотека", ч. 2, стор. 32 in 16°.

1904. 15. Літературно-суспільні партії в Галичині (до року 1880). З російськ. переклав М. П. Львів. („Укр.-Руська Видавнича Спілка"), стор. 63+7н. (Літературно-Наукова Бібліотека, ч. 78).

1905. 16. Переписка Михайла Драгоманова з Наталією Кобринською (1893—1895). Зладив М. Павлик. Л. стор. 23.

17. Швайцарська спілка. Л. Видання Укр. Радикальної Партії ч. 5, стор. 40. in 16°.

18. Переписка Михайла Драгоманова з д-ром Теофілем Окуневським (1883, 1885 -1891, 1893—1895). Зладив і видав М. Павлик. Л. 1905, стор. ХХІV+280+2н.+ХІ.

19. Собраніе политическихъ сочиненій, томъ І. Paris, Изд. Редакціи „Освобожденiе", стр. VІІ+1н.+375.

1906 20. Автобіографія. „Былое" СПБ., 1906, годъ первый. № 6, іюнь, стр. 182—213.

21. М.А. Бакунинъ. Критико-біографическій очеркъ. Изд. Гронковскаго. Казань,ц. 60к.

22. Воспоминание о знакомствѣ съ И. С. Тургеневымъ. Казань, стр. 20.

23. Герценъ, Бакунинъ, Чернышевскій и польскій вопросъ. Казань, Изд. Гронковскаго, ц. 40 коп.

24. А. И. Герценъ и его отношеніе къ польско-украинскому вопросу. (Отрывокъ изъ статьи М. П. Драгоманова „Историческая Польша и Великорусская демократія"). Кіевская Старина 1906, Январь, стр. 1—35.{стр.171}

1906. 25. М. Бакунинъ и русскіе прогрессисты 60-хъ годовъ въ вопросѣ о польско-украинскихъ отношеніяхъ. „Кіевская Старина" 1906 мартъ—апрѣль, стр. 320—367.

26. Отношеніе великорусскихъ соцiалистовъ 70-xъ годовъ къ народно-федеральному направленнiю. „Кіевская Старина" 1906 май-іюнь стр. 1—42.

27. Євангельска віра в старій Англії. Накладом П. Волосєнки. Л. стр. 15 in 16°.

28. Козаки. Л. Накладом Українсько-Руської Вид. спілки, стор. 50 + 6 и. [Літературно-наукова бібліотека Ч 121].

29. Листи... до Ів. Франка і инших. 1881—1886. Видав Ів. Франко. Львів. (накл. Українсько-Руської Видавничої Спілки, стор 260 + 8 и. [„Літературно-Наукова Бібліотека" Серія І Ч 104- 105].

30. Про українських козаків, татар та турків. Зложив.... Київ. Вид. Т-ва „Просвіта" у Київі № 1. стор. 64 in 16° 3 додатком про життя Драгоманова.

31. Рай і Поступ. Київ Видавництво „Ранок". Вид 3-є стор. 95.

32. Бакунинъ. М. А. Рѣчи и воззванія. Съ приложеніемъ статьи Герцена о Бакунинѣ и біографическаго очерка, составленнаго М. П. Драгомановымъ. СПБ., издательство Балашова.

33. Розвідки.... про українську народню словесність і письменство, том III. Накладом Наукового Т-ва імени Шевченка. Зладив М. Павлик. Л. стор. VI + 362 [„Збірник Фільольоґичної Секції Наукового товариства імени Шевченка" т. VII].

34. Собраніе политическихъ сочиненій, т. II. Съ біографическимъ очеркомъ и портретомъ автора. Paris. Изд. редакціи „Освобожденіе". стр. LIX + l н. + 874. Рец. С. Русовой—Былое, СПБ, 1906, VII, 287—292.

35. Шевченко, українофіли й соціялизм. Львів. Накладом Українсько-руської Видавничої спілки 2-е видання, з передмовою Івана Франка, стор. XI + 1 н. + 157 + 7 н

Рец. Д. Д[орошен]ко — „Нова Громада" К., 1906 № 7, стор. 146—147.

1907. 36. Великорусскій интернаціоналъ и польско-украинскій вопросъ. Казань. Издательство Гронковской. стор. 135.

37. Євангельська віра в старій Англії К. вид. „Ранок".

38. Заздрі боги. К. 4-те вид. „Ранок".

39. Про волю віри. [K.]. Видавництво „Ранок" 2-ге вид. стор. 16.

40. Розвідки.... про українську народню словесність і письменство, том IV. Зладив М. Павлик. Л. Накладом Наукового Т-ва імени Шевченка, стор. 1 н. + 399 + 6 малюнк. [„Збірник Фільольоґичної секції Наукового товариства імени Шевченка" т. X].

41. Старі хартії вольности. К. Вид-во „Ранок" 2-ге видання,

42. „Царство Божiе внутри васъ" Л. Толстого. [Київ]. Вид-во „Ранок", видання 2-ге стор. 16.

43. Швейцарська спілка. [Київ]. Вид-во „Ранок" Вид. 4-те. стор. 16.

1908. 44. Листи до Івана Франка і инших. 1887—1895. Видав Іван Франко. Л. Накладом Українсько-Руської Видавничої спілки, стор. VI + 431.

45. Политическія сочиненія. Подъ редакціей проф. И. М. Гревса и Б. А. Кистяковскаго. Томъ І. Центръ и окраины. [Изд. Т-ва И. Д. Сытина], портр. + LXXXII + 486 + VII стр [Содержаніе: Восточная политика Германіи и обрусеніе.— Евреи и Польша въ юго-западномъ краѣ. — Русскіе въ Галиціи. — Литературное движеніе въ Галиціи. — Литературно-общественныя партіи въ Галиціи. — Новыя движенія среди русскихъ Галичанъ. — Всеобщее голосованіе и русины въ Австріи]. Рец Русское Богатство, 1909 г. № 1 сторінк. 168—170.

1909. 46. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654 -1876) з передмовою Михайла Павлика. Л. стор. 38 + 2 н.

1910. 47. Переписка.... з Мелїтоном Бучинськнм 1871—1877. Л. Накладом Наукового Т-ва імени Шевченки, стор. XIII + 1 н. + 350 + 3 н. [„Збірник Фільольоґичної секції Наукового т-ва ім. Шевченка" т. ХІІI].

1910—1912. 48. Переписка.... з Михайлом Павликом. (1876—1895) Чернівці Видав Д-р Лев Koгут.т. II (1876-1878) стор. 317 + 1 н. + ІХ; т. Ш (1879-1881) стор. 519 + 1 н. + XI; т. IV (1882-1885) стор. 440 + VIII; т. V (1886-1899) стор. 414 + Х; т. VI (1890-1891) стор. 288 + VIII; т. VII (1892-1893) стор. 343 + VIII; т. VIII (1894-1895) стор. 293 + VI + 4 н.

1912. 49. Байка Богдана Хмельницького. Етнографична студія. Див. „Вибрані твори українських письменників", кн. 2—3. Виданє Антона Крущельницьк. Власність д-ра Івана Франка Л. 1912 стор. 1-31.

1913. 50. Письма къ М. М. Стасюлевичу. [1868—1877, 1893]. Див. „М. М. Стасюлевичъ и его современники въ ихъ перепискѣ". т. 5 СПБ. стор. 186—219.

51. Чудацькі думки про українську національну справу. 3-тє виданє накладом Т-ва „Криниця". К. стор. 159 in 16.

Рец. С. Єфремова — „Кіевская мысль" К. 1913 №" 11; В. Садовського „Украинская жизнь". М. 1913 № 7-8 стор. 133—134.

1914. 52. Шевченко, українофіли й соціялизм. З передмовою і примітками Ал. Ніковського [Київ]. Вид. „Криниця". стор.Х +183.{стр.172}

1915 53. Вiра i громадські справа. Написав... [накл.] Партії Українськії соціялистів-революцiонерiв, [Відень], стор. 13 in 16.

54. Листи на Наддніпрянську Україну. Друге виданє. Партія Українських с-р. [Відень], стор. 114 [серія "Політична бібліотека" ч. 2].

55. Оповядання про заздрих богів. [Відень]. Наклад і друк партійної друкарні Партії Українських с-р стор. 38 in 14* [„Політична бібліотека" ч. 5].

56. Рай і поступ. Написав... [Відень] Наклад і друк Партійної Друкарні Партії Українських соцiялистів-революцiонерів, стор. 2 н. + 72 + 3 н.

57. Старі хартії вольности. [Відень]. Наклад і друк партійної Друкарні Партії Українських соцiялистів-ревелюцiонерів стор. 80.

58. Чудацькі думки про українську національну справу. [Відень]. Наклад і друк партійної друкарні парти Укр. С-р. стор. 121 — 3 н.

1917. 59 Автобіографія. [Київ. Видавниче Т-во .Криниця"] стор. 59 — 5 н. Рец. С. Єфремова "Книгарь" 1917 № 5.

60. Вiра й громадські справа. [Київ] Вид. Т-во "Криниця" стор. 13.

61. Историческая Польша и великорусская демократія. К. стор. 143 + 3 н.

Рецензія С. Єфремова "Книгаря" 1917 № 1.

62. Ласти на Наддніпрянську Україну. [К. Вид. Т-во "Криниця"] стор. 123 + 5 н.

63. Про українських козаків, татар та турків. К. Вид. 4-е Т-ов "Просвіта", стор. 50. [З додатком про життя Драгоманова].

64. Швейцарська спілка. Київ. Вид-че Т-во "Криниця", стор. 32.

65. Шевченко, укрїнофіли і соціялизм. З передмовою А. Н. Ніковського. К. 2-е вид.

1918. 66. Нарим української соцiялистичної програми. Переднє слово до "Громади". 2-є видання. К. вид-во "Серп і Молот" стор. 101 + 3 н.

67. Нові українські пісні про громадські справи. (1764—1880) [Київ, Вид. т-ва "Криниця"] вид. 2-ге стор. 154 + 6 н.

Рец. А. Лободи. "Наше минуле". К. 1919 № 1-2. стор. 204-208.

68. Пропащий час. Українці під Московським царством. (1654—1876) з передмовою Михайла Павлика. К. „Серп і Молот". Вид. 2-ге. стор. 39. Рец. С. Єфремова. "Книгарь" 1918 № 5.

1920. 69. Байка Богдана Хмельницького. — Віра й громадські справи — Заздрі боги. — В збiрнику "Пам'яти Михайла Драгоманова". Видавництво "ПОЮР" [ДВУ] — Харків.

70. Україна і центри. К. Вид. "Криниці" [загинула в друку].

1922. 71. Переднє слово до "Громади" 1878 р. — В книзі. — З починів українського соцiялистичного руху. Мих. Драгоманов і женевський соціялистичний гурток. Зладив Михайло Грушевський. [Вид. Укр. Соцiольогичного Інституту. Відень], стор. 102—153. Малоруський інтернаціоналізм, Ib., стор. 161—169.

Нацiї Східньої Європи та інтернаціоналізм, соціялизм. Ib., стор. 169—183.

1925 72. З листування М. Драгоманова з В. Навроцьким. Подав М. Возняк. „Літературно-Науковий Вiстник". Л. 1923 кн. III. стор. 249—259.

73. Листи ... до Лесi Українки. "Червоний шлях", X. 1923 ч. IV- V. За 1924—1925 публікацій писань Д. у Всенародній Бібліотеці України немає.

Література про Драгоманова.

1879. 74. DeGubernatіs, А. — Dizzionfrio degli scrittori contemparanei, t. I

1882. 75. Черкезов, В. Драгоманов из Гадяча в борьбе с русскими социалистами. Женева. стр.63.

1885. 76. Бiографический словарь профессopoв Университета Св. Владимира. Киев.

1888. 77. DeGubernatіs, A. Dictionaire international des ecrivains du jour. Florence, p. 856-857 (бiографiя i спис творів).

1890. 78. Кримьский. А. До Драгоманова: про вдачу москалів, "Правда", жовтень.

79. Вiн-же. Листи до Драгоманова або про Драгоманова. "Правда", жовтень i грудень.

80. Вiн-же. Юбiлей Лазаревського Iнституту (пояснення для Драгоманова). "Правда", грудень.

1891. 81. Вiн-же. Росiяне про Драгоманова (розмова з проф. Веселовським). "Народ", Львiв, стр. 334.

1893. 82. Вiн-же Листи до Драгоманова або про Драгоманова. "Народ" № 6, 53-55; № 14, ст.126-128.

1894. 83. Вiн-же. Ibidem. № 7-8, cт 111-113.

84. Франко. Житєпис Драгоманова. Житє i Слово. кн. 1

1895. 85. Крымский, А. М. П. Драгоманов, Некролог, "Этнограф. Обозрение", ст.895, т. XXXII{стр.173}

1895. 86. Кримський, А. Листи до Павлика з приводу смерти Драгоманова. "Народ" № 12, ст. 202-202 (Передруковано у Павлика - "Юбiлей i смерть Драгоманова", Льв. 1896).

87. Огоновський, Ом. Исторія литературы русской т. 4, Львiв.

88. Павлик, М. Перші поминка М.П. Драгоманова [y Кракові]. Львiв. 20.

1896. 89. Павлик, М. Михайло Петрович Драгоманов - Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів. Львів, стор. 12 н. + 442 + ХХХIV + 6 нен.

1897. 90. Сумцов, Н. Ф. Современная малорусская этнография. В. 2-й. Киев (Про Кузьмичевского, М. Т-ва і К.Г.).

1898. 91. Вiн-же. Исследования М.П. Драгоманова по фольклору в болгарском "Сборн. за народ. умотвор". Записки Харьков. Ун-та. кн. IV.

1900. 92. Бачинськнй. Ю. Моя переписка з М. Драгомановим, Львів.

1902. 93. Грушевський. Мих. До некрологу Ост. Терлецького. (Павлик про взаємовідносини між Драгомановим та Терлецьким). «Записки Наук Т-ва їм. Шевченка", t. L. miscellanea, ст. 13—15.

94. Є(фремов), С. Драгоманов i Тургенев. Літер-Наук. Вістн. кн. 1.

95. (Житецький, Г. П.) Драгоманов Мнханл Петрович. "Большая Энциклопедия". Изд. "Просвещение" ст. 701—702.

96. Павлик, М. Памяти Михайла Драгоманова. Чернівці. ст. 42.

1905. 97. Памяти М. П. Драгоманова. Русск. Мысль, кн. VIII. ст. 22.

1906. 98. Єфремов, С. Відгуки з життя та письменства. Політична спадщина Драгоманова. "Нова Громада" № 6, ст. 152—162.

99. Письмо А. И Желябова к М.П. Драгоманову. "Былое", III, ст. 71—73.

100. Любатович. О. С. Далекое и Недавнее. Воспоминания из жизни революдионеров 1878-1881. "Былое", к. V. ст. 208-245. Про Драгоманова див. ст. 232—235.

101. Павлик. Мих. Михайло Драгоманов, "высокий рівень" українства та "нова ера". Львів, ст. 44 + 1.

102. Листи Данила Таничкевича до Михайла Драгоманова (1876—1877). Видав М. Павлик, Львів, ІV + 36 ст.

103. Франко. Іван. Суспільно-політичнi погляди М. Драгоманова. Літер.-Наук. Вістник. кн. VIII. ст. 226—240.

1907. 104. Батуринский, В. К биографии Н.И. Костомарова. "Былое" 1907, кн X. ст. 89—93. Див. про Драгоманова ст. 90—92.

105. Дебогорий-Мокриевич, Вл. К вопросу о переговорах "Исполнител. Комитета Народной Воли" с "Добровольной Охраной" "Былое", кн. IV, c.56—61.

106. Павлик, М. Михайло Драгоманів і єго роля в розвою України. Львів, ст. 91.

110. Русов, А. и Волков, Ф. Примечания к части "Свода", касающейся "Coобщества Увраинофилов". „Былое", кн. 6.

111. Свод указаний, данных некоторыми из арестованных по делам о государственных преступлениях, "Былое", кн. 6.

1908. 112. Єфремов, С. Апостол правди і науки. "Рада". Київ. 1908, ч. 131 від 8/VII.

113. Він-же. Драгоманов і Єврейська справа. І-V "Рада" К. 1908, ч. ч. 254, 255, 256 і 259.

114. Він-же. Короленко про Драгоманова. Ibid. ч. 258.

115. Він-же. Пам'ти М. Драгоманова. Ibid. ч. 29.

Він-же. Політична спадщина Драгоманова Ib. ч. 29.

116. Житецкий, И. П. Драгоманов (и его политические сочинения). "Pyс.Ведомости" 1908 от 10 Iюля, № 159.

117. Кистяковский, Б. Драгоманов, его политические взгляды, литературная деятельность и жизнь. Див. Драгоманов. - Политич. сочинения. Под ред. И. М. Гревса и Б.А. Кистяковского, т. 1, стр. IX—LXXVII.

118. Лозинський, Мих. Польський і руський революцiйний рух і Україна. Львів, 1-ше повне видання, накладом автора, ст. VII+200.

Він-же. Те саме. Київ. ("Ранок"?).

119. Петлюра, С.М. П. Драгоманов и его переписка. "Образование" СПБ. № 9—10, ст. 42—50.

120. Стешенко, Ів. Увраїнські шестидесятники. "Зап. Наук. Т-ва в Київі". Кн. II. Ст. 39-83.

1909. 121. Єфремов. С. Єврейська справа на Україні. Київ, Вид. "Вiк".

122. Лозинський, Михайло. Лиди. Біографічно-лiтературні нариси. Львів Наклад. автора, ст. 130.

1916 123. Єфремов, С. Пам'яти М. Драгоманова. "Рада" Kиїв, ч. 129.

124. Франко, Iв. Молода Україна, ч. I. Львів.

Франко, Iв. Нарис укр.-рус. літератури. Львів.

1911. 125. Єфремов, Сергій. Михайло Драгоманов (1841—1895). Див. Історія Укр. письменства. СПБ. ст. 355—361.

126. Кистяковский, Б. М.П. Драгоманов по его письмам. Р. Мысль. кн. IХ.{стр.174}

1911. 127. Павлик, Михайло. Михайло Драгоманів як політик. Львів, вид. автора, стор. 60+4 нен.

1912. 128. А-вич. С. (Єфремов, С.) М. П. Драгоманов. Биографич. справка. "Украинск. Жизнь", кн. VI, ст. 5—9.

129. Богучарский, В. Земский Союз или Священная Дружина? Р. Мысль, кн. IX. ст. 74-120.

130. Богучарский, В. Я. Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х г.г XIX века, "Партія „Народной Воли", ее происхождение, судьбы и гибель". Москва, изд. "Русс. Мысль", ст. 4н. + ІV + 483.

131. (Василенко), Н. Политические взгляды М.П. Драгоманова. „Украин. Жизнь", кн. 6. с 36-55.

132. Ганкевич, М. Замітки про історичну традицію „Земля і Воля", ч. ч. 5—8.

133. Дейч. Лев. За рубежом. "Вестн. Европы", кн. 9, ст. 167—191.

134. Єфремов, С. Коло Драгоманова. (Полемика Богучарського і Кістяковського). „Рада", ч. 1.

135. Він-же. Роля Драгоманова. „Рада" ч 285.

136. Кизеветтер, А. „Вольное Слово, Земский Союз, Священная Дружина". „Рус. Ведом". М. № 66 и сл.

137. Кистяковский, Б. М.П. Драгоманов и „Вольное Слово". „Укр. Жизнь", № 1. с 97-119.

138. Він-же. Орган Земского Союза "Вольное Слово" и легенда о нем. "Рус. Мысль" кн. XI. с. 47—103.

139. Він-же Страницы прошлого (по поводу книги В.Я. Богучарского). Москва.

140. Крушельницький, Антін. Про житє Михаила Драгоманова. Див. „Вибрані твори українських письменників", 2-3. Виданє Антона Крушельницького, ст. IX—XVI.

141. Павлик, М. М. Драгоманов н галицкие „радикальные" руссофилы (письмо в редакцію). Галичанин 1912. № 219. "К письму г. М. Павлика". Замеч. редакции, ib. № 220—222.

142. Павловский, И. Ф. Краткий биографич. словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, VI + 237. Ц. 1 р. Про Драгоманова див. ст. 65 і 237.

143. Хатченко, А. (Б. Кістяковський). М.П. Драгоманов и вопрос о самостоятельной украинской культуре (к годовщине смерти). Москва, стр. 28. Отд. оттиск из журн. „Украин. Жизнь". № 6, за 1912 г., стр. 10-35.

144. Щеголев, С.Н. Украинское движение, как современный этап южно-русского сепаратизма. Киев, стр VII + 588, ц. 2 р. 50 к.

1913. 145. А. де-Губернатис и М. Драгоманов. „Укр. Жизнь", № 3, с. 83.

146. Богучарский, В. В заключение полемики. „Русск Мысль" кн. II. с. 125—131.

147. Богучарский, В. По поводу исторической справка, «Современник", № 4.

148. Дебогорий-Мокриевич, Вл. К спору о „Священной Дружине" и „Вольном Слове". „Рус. Мысль", кн. II, с. 107—110.

149. Дейч, Лев. Драгоманов в изгнании. „Вестник Европы", кн. X, с. 201—226.

150. Дейч, Лев. У начала легенды. „Современный Мир", № 11, с. 137—167.

151. Єфремов, С. Аби моє зверху (Полемика Богучарського й Кістяковського про Драгоманова) "Рада", ч. 1.

152. Є(фремов), С. Тверезе слово (До полемики про „Вольное Слово"). "Рада", ч. 195.

153. Єфремов, С. Ще про "Вольное Слово" (Полемика Богучарського і Кістяковського). "Рада" ч. 82

154. Він-же. Драгоманов на еміграції І—ІІІ. №Рада" ч. 232, 237 і 241.

155. Він-же. Драгоманов серед співробітників російського журналу. "Рада", ч. 256.

156. Він-же. З вашого життя. (Про москвофільство, Драгоманов). "Рада", ч. 233.

157. Він-же. Коло Драгоманова (3 приводу статті Дейча „У начала легенды"). Ibid. ч. 289.

158. Засулич, В. „Вольное Слово" и эмиграция. "Современник", кн. 6, стр. 179—191.

159. Изгоев, А. М.П. Драгоманов и гр. П. П. Шувалов. "Речь", № 225.

160. Л. И. Новые материалы из переписка М. П. Драгоманова „Укр. Жизнь", № 6, ст. 85—92.

161. Могилянский, М. Драгоманов, "Новый Энцикл. Словарь Брок. и Ефрона" т. XVI. с. 738-742.

162. Nez. Правда о „Правде", "Русск. Мысль"(?). № 141.

163. Прибылева, А. О „Вольном Слове" и о роли в нем Мальшинского. "Русск. Богатство". № 3. с. 211-216.

1914. 164. Дейч, Л. От народничества к марксизму. "Соврем. Мир" № 1, 2.

165. Дейч, Л. Украинская и общерусская эмиграция. „Вестник Европы", август, с. 209—233.

l66. Є(фремов). С. Нові матеріяли про "Вольное Слово" „Рада", ч. 72.

167. Левинсккий, В. Нарим розвитку українського робітничого руху в Галичині. З передмовою Льва Юркевича Київ, "Дзвін", ст. ХII + 116, ц. 80 я. Відбитка з журналу „Дзвін". 1913 р. кн.VI-XII, i 19114, кн. I.{стр.175}

168. Луначарський, А. Шевченко і Драгоманов. "Дзвін-". Київ, № 2.

169. Рудницький, Ф. Михайло Драгоманов. "Житє". Орган просв. молоді серед шкіл. Львів, № 2, ст. 34-41.

170. Шишманов, И. О роли гр. П.П. Шувалова в конституционном движении 80-х годов. "В. Европы", № 1 і 2.

1915. 171. Бен-Ами (Рабинович). Мои сношении с Драгомановым и работа в "Вольном Слове" "Еврейская Старина" кн. ХII, за 1915 і кн. I за 1916 р.

172. Грушевський, Ол. З життя Київського Українського гуртка в 1870—1874 рр. „Основа". Одеса, кн. І, серпень 1915 р. стор. 107—112.

173. Д(орошенко), В. М. Драгоманів (1841—1895). "Вістник Союза Визволення України" Відень, № 21/22.

174. Дебогорий-Мокриевич, Влад. — По поводу статьи Дейча "Украинская и общерусская эмиграция". "Украинск. Жизнь" № 2, ст. 63—73.

175. Лановий, Тр. (С. Єфремов). Драгоманов І-II "Боротьба" Київ (нелегально) ч 5.

176. Єфремов, С. Памяти М. П. Драгоманова. По поводу 20-летней годовщины смерти, „Укр. Жизнь" № 7, ст. 19-36

177. Він-же. Про те, що було й чого не було. 3 приводу споминів Л. Дейча. „Основа". Одеса, кн. I с. 122—134.

178. Він-же. О том, что было и чего не было. По поводу воспоминаний г. Дейча. "Укр. Жизнь" № 10, ст. 55-64 и № 12, ст. 101-113.

179. Лозинський, Михайло. Українське національне питання в творах Михайла Драгоманова. З нарисом про житє і діяльність Михайла Драгоманова. (Відень), ст. 109 + 3н.

1916. 180. Смуток, П. (Стебницький, П.Я.). Драгоманов и мировая война. "Укр. Жизнь". № 7—8, с. 16—34.

1917. 181. Бурчав, Л. Деятели украинского национального движения. М. Изд. "Задруга".

182. Дорошенко, Володимир. Українство в Росії. Новійші Часи. Відень. Виданнє Союза Визволення України, ст. 114+2н.

183. Єфремов, С. Історія українського письменства. Київ, В-во „Вік". Див. ст. 331—336.

184. Труш, Иван. Михайло Драгоманов. Спомини, "Діло". Львів, № 88 (9.340).

1918. 185. Довбищенко, Як. Михайло Драгоманов. Харк. вид. 1-ше

186. Довбищенко, Як. + Л.М. Драгоманова. "Наше минуле" кн. II, ст. 158—159.

187. Єфремов, С. Один з нездійснених планів Драгоманова. "Наше минуле" К. ч. 3. ст. 134-136.

188. Лозинський, Мих. Михайло Драгоманов. (Біографія з портретом). „Робітничий Календар" на 1918 р. ст. 71—74. Вінніпег.

189. Овсянико-Куликовский, Д. Михайло Петрович Драгоманов. "Наше минуле" К. ч. 2, ст. 50-57.

190. Охримович, Юліан. Короткий нарис розвитку української національної політичної думки в XIX столітті. Частина 1. Київ. "Серп і Молот", ст. 143, ц. 2 карб.

191. Ш-ва - Др-ва, Лидія. Антін Ляхоцький (Кузьма) "Наше Минуле" кн.II, с. 148—151.

1919. 192. Довбищенко, Як. Михайло Драгоманів. Його життя, наукова, політична та громадська діяльність. Харків, Вид. Обл. Союзу Споживчих Кооперат. Півдня Росiї, Вид. 2-ге перероб. і доповнене ст. 77 + 3 н.

193. Русова, С. М.П. Драгоманов, його життя. Полтава, В-во П. Б. П. Г. Н. У.

1920. 194. Грушевський, М. Драгоманів в політичнім і національнім розвитку українства. (Пам'яти 25 літніх роковин смерти Драгоманова) "Борітеся—Поборете". Відень, № 5. ст. 3—5.

195. Дейч, Л. Г. Русская революционная эмиграция 70-х годов. Петрогр. ГИЗ. ст. 87.

196. Дорошенко, В. Михайло Драгоманів. (З нагоди 25-ліття його смерти) „Вперед" Львів. № 284-285.

197. Єфремов, С. Драгоманов. Збірка статтей. Київ, „Книгоспілка" (Згинула в друкарні), ст. 189 + 15 + зміст.

198. S. D. До святкування ювилею М. П. Драгоманова, „Українська Культура". (Полтава). ч. 2-3, ст. 50-51.

199. Кілька порад до улаштування вечірки, присвяченої пам'яти Драгоманова. 8/VI 1895 - 8/VI 1920. Полтава, ст. 23.

1920. 200. Пам'яти Михайла Драгоманова 1895—1920. Збірник, Харків, Вид. „Поюр" стор. 111.

201. Шаповал, Мик(ита). Соціялістичний світогляд М. П. Драгоманова. "Борітеся-Поборете" Відень, № 5, ст. 15—36.

1921. 202. Галущинський, Мих. Михайло Драгоманов - ідеольог нової України. Накладом Української Видави. Спілки Львів, ст. 16. Раніш в часописі "Життя і мистецтво" Львів, 1920, № 6/8, ст. 145—147.

Рец. „Книжка". Станиславів, 1911, ст. 8-9, в ч. 2.

203. Лепкий, Богдан. Михайло Драгоманів. (Стаття з портретом). "Бозор". Місячник, Ню-Иорк. № 5, с 11—14.{стр.176}

1922. 204. Грушевський, М. З починів українського соціялістичного руху. Мих. Драгоманов i женевський соцiялистичний гурток. Відень. Вид. Українського Соціолог. Iнституту, ст. 212.

205. Свєнціцький, І(ляріон). Драгоманов і Галичане. Львів, Вид. Націон. Музею 16 ст.

1923. 206. Аксельрод, П. Б. Пережитое и передуманное. Берлин.

207. Возняк, М. З листування М. Драгоманова з В. Навроцьким. Літер.-Наук. Вістник рік XXII, т. LXXIX, ст. 249—259 (за березень).

208. Дейч, Л. О сближении и разрыве с народовольцами "Прол. Революція" № 8 (20).

209. Д(онцов), Д. Драгоманов і ми. Літ. Наук. Вістник. Львів, 1923, март, ст. 260—267. Рец. „Визволення" Відень, Прага № 3, ст. 61.

210. Овсянико-Куликовский, Д.Н. Воспоминания. Петерб. Из-во „Время" ст. 187 + 3н.

211. Xрапко, Микола. Михайло Драгоманів. Календар „Громада" для робітничого люду в місті й селі на 1924 р. Львів, 1923, ст. 87—96.

212. Чарнецький, А. До історії робітничого і соціялістичного руху в Галичині (1870-1890) „Нова Культура" Льв. № 5, ст. 61—71.

213. Шаповал, М. Програма Михайла Драгоманова. Календар «Громада" для робітн. люду в місті й селі на рік 1924. Львів, 1923, ст. 35—42.

1924. 214. Глушко, Сильвестр. Драгоманов i недільні школи. „Україна", Кн. 4 ст. 35—42.

215. Грушевський, М. П'ятдесят літ„Историческихъ Пѣсенъ Малорусскаго народа" Антоновича і Драгоманова. „Україна", кн. 1—2, ст. 97—109.

216. Заславский, Д. Михаил Петрович Драгоманов. Крит.-биограф очерк. Киев, "Сорабкоп", 169 ст.

1925. 217. Гермайзе, О. Михайло Петрович Драгоманов. (До тридцятиріччя з дня його смерти) "Пролетарська Правда" від 21/VI № 139(1150).

218. Гревс, И. Драгоманов о Тургеневе (Из вновь найденных матерьялов). „Былое" № 3(41) ст. 113-130.

219. Дорошкевич, Ол. Архівні згадки про Драгоманова. 1) Драгоманів і російські журнали. 2) Розміри Драгоманівської пропаганди „Життя і Революція", № 9, ст. 55 і далі.

220. М П. Драгоманов. (До 30 річчя з дня його смерти 1895—20 червня 1925. (Бібліограф. покажчик) „Життя і Революція". № 6—7. Відд. "Що читати" стор. 135—136.

221. Єфремов, П. Михайло Петрович Драгоманов. (1841—1895) „Зоря" Катеринослав, ч. 7, ст. 18 20.

222. Коберський, К. В 30-ті роковини смерти Михайла Драгоманова „Наша Громада". Подобради ч. 11—12(25—26), ст. 1—14.

223. Южно-Русские Рабочие Союзы. Сборник статей под ред. и со вступ. статьей М.Равича-Черкасского. Харьк. ДВУ. Автобиография М. Драгоманова, ст. 25-46.

224. Яшек, М. Михайло Петрович Драгоманів. (30-ті роковини смерти) „Знання" Харк. № 26-27. ст. 9-10.

225. Він-же. Що читати про М. Драгоманова. „Знання" Харк. № 26—27, ст. 40.

1924. 226. Дорошкевич, О. Драгоманов в українській критиці. „Життя і Революція" № 2—3, ст. 57—68.

227. Кримський, А. та Мик. Левченко — Знадоби для життєпису Степана Рудаинського (1833—1873). Зо вступною передмовою акад. С. Єфремова „Самотній півець". Київ, УАН. Див. А. Кримський—Руданський і Драгоманов (3 приводу Іліяди), ст. 35—42.pisma@dragomanov.info,
malorus.org, копилефт 2006 г.