Михаил Петрович Драгоманов (1841-1895)

Традиция - это передача пламени, а не поклонение пеплу.
Поделиться в соц.сетях:


До гімназіяльних літ М. П. Драгоманова. (Архівні доповнення до споминів О. Пчілки) {стр.65}

 

 

До гімназіяльних літ М. П. Драгоманова.

(Архівні доповнення до споминів О. Пчілки).

 

 


Україна. Науковий двохмісячник україносзнавства. Кн. 2-3/1926, стр. 65-69


М. П. Драгоманов учився в полтавській губ. гімназії (потім 1-ша полтавська гімназія), куди вступив з початку 1853—54 шкільного року, до 3-ої класи, і вийшов у березні 1859 року, з 7-ої класи, не закінчивши повного курсу гімназії. Всі нижчезазначені матеріяли до перебування М. П. Драгоманова учнем гімназії вибрано з архіву 1-ої полтавської хлоп'ячої гімназії. Цей архів у 1924 році було перевезено до Полт. Губ. Історичного Архіву при Губархові. На великий жаль, багато архівних справ, а також окремих аркушів з цього архіву, загинуло підчас революційних хвиль, а тому й повні документальні відомості про М. П. Драгоманова за часи його перебування в гімназії дати неможливо. Тут подається в хронологічному порядку копії та витяги з справ гімназії, що збереглись до цього часу.

1.

М. В. Д.

Исправляющій должность Полтавскаго Губернскаго Предводителя Дворянства.

Іюля 25 дня 1853 г. № 773.

г. Полтава.

Господину Директору Училищъ

Полтавской губерніи.

Въ дополненіе къ отношенію моему оть 21 сего іюля за № 752 о замѣщеніи открывшихся вакансій въ благородномъ пансіонѣ, имѣю честь препpoводить при семъ копію протокола о дворянствѣ Михайла Драгоманова за № 3670, метрическое его свидѣтельство зa № 6121 и медицинское свидѣтельство зa № 336 и покорнѣйше прошу помѣстить его на одну изъ оставшихся четырехъ вакансій въ означенный пансіонъ; другую же изъ таковыхъ замѣстить назначеннымъ отъ Лохвицкаго уѣзда сыномъ Корнета Ивана Геевскаго, Николаемъ, документы коего находятся въ Совѣтѣ Гимназіи, при семъ имѣю честь присовокупить, что о доставленіи малолѣтнихъ Драгоманова и Геевскаго въ гимназію я сдѣлалъ надлежащее распоряженіе, о замѣщеніи же остальныхъ двухъ вакансій по полученіи отъ Уѣздныхъ Предводителей удостоеній я буду имѣть честь увѣдоммть Ваше Высокородіе.

Исправляющій должность Губернскаго Предводителя Дворянства Константиноградскій Предводитель Дворянства—Левченко.

2.

Свидѣтельство.

№ 336.

Печать Полтавской Губерніи Гадячскаго уѣзднаго Врача.

Симъ свидѣтельствую, что малолѣтній сынъ чяновника 8-го класса Петра Драгоманова Михаилъ совершенно здоровъ, никакихъ тѣлесныхъ недостатковъ, ни болѣзней не имѣетъ, оспа на немъ привитая. Въ удостовѣреніе чего и дано ему отъ меня сіе свидѣтельство съ приложеніемъ печати.

Полтавской губерніи городъ Гадячъ. Іюля 4 дня 1853-го года.

Гадячскій Уѣздный Врачъ (підпис).

Примітка: Зазначені в цім відношенні документи: „копія протокола о дворянствѣ“ М. Драгоманова за № 3670 та його метричне свідоцтво № 6121, як видно з журналу вихідних паперів Полтавської Дирекції Шкіл на 1859 рік, надіслано батькові М. Драгоманова 2 червня 1859 року № 720.

3.

Вѣдомости

о сборѣ съ учениковъ Полтавской Гимназіи зa правоученіе зa 2-ю половину 1853 г. и за 1-ю половину 1854 г.

ІІІ клaссъ—Драгоманоявъ Михаилъ—освобожденъ.{стр.66}

4.

Вѣдомость

o сборѣ съ учениковъ Полтавской Гимназіи за правоученіе за 2-ю половину и на разъѣзды Доктора 1853—54 года по 1-е Марта.

Классъ ІІІ, отд. 2-е Драгомановъ Михаилъ—освобожденъ.

„Общихъ и экзаменаціонныхъ вѣдомостей объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ Полтавской Губ. Гимназіи за 1853—54 уч. годъ“—на збереглося.

5.

За 1854—55 уч. годъ. Общія и Экзаменаціонныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ Полтавской Губернской Гимназіи.

IV классъ—Драгомановъ Михаилъ.

Автустъ

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Генварь

Февраль

Мартъ

Апрѣль

Сумма

Средн. выв.

Законъ Б.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

5

Слав. яз.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

5

Словесность

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

5

Алгебра.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

5

Геометрія

Естеств. науки

5

5

5

5

5

5

5

5

40

5

P. Географія

5

5

5

5

5

5

5

4

4

43

4,77

В. Исторія

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

5

Латинск. яз.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

5

Нѣм. яз.

4

4

4

4

4

3

4

1

2

30

33/4

Франц. яз.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4

Общій выводъ

48=5

48=5

48=5

Поведеніе

5

5

4

4

5

5

5

5

5

6.

1855 годъ—Книга поступленій въ лазаретъ больныхъ пансіонеровъ

Драгомановъ Михаилъ 15/ІІ—23/ІІ—Febris Intermittens.

7.

За 1855—56 уч. годъ. Общія и Экзаменаціонныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ Полтавской Губернской Гимназіи.

V классъ,—Драгомановъ Михаилъ.

Августь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Генварь

Февраль

Мартъ

Апрѣль

Сумма

Средн. выводъ

Законъ Б.

нб.

нб.

4

3

3

3

13

2,16

Слав. яз.

4

4

4

5

5

5

4

4

4

39

4,33

Словесность

4

5

5

5

5

5

4

4

4

41

4,55

Геометрія

5

5

5

4

4

4

3

3,83

Алгебра

4

5

5

4

4

2

3

Физика

4

4

5

4

4

4

3

3

3

34

3,77

Ест. науки

5

5

5

5

4

4

4,66

Всеобщ. Исторія

5

5

5

5

5

5

5

5

4

44

4,88

Русск. Исторія

5

5

5

5

4

4

3

3

3

37

4,11

Лат. яз.

5

5

5

5

5

5

5

5

40

5

Hѣм. яз.

2

3

3

3

2

2

1

1

1

18

2

Франц. яз.

4

4

3

3

3

3

3

3

3

29

3,22

Общ. выв.

4,54

3,81

3,90

3,54

Поведеніе

{стр.67}

Августъ

Сент.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Генварь

Февраль

Мартъ

Апрѣль

Сумма

Средн. выв.

Законъ Б.

5

5

4

4

3

2

3

2

3

31

3,44

Словесность

5

5

5

5

5

5

5

4

5

44

4,88

Слав. яз.

Геометрія

4

4

4

4

4

2

3

3

2

30

3,33

3,44

Алгебра

4

4

4

4

4

4

3

3

2

32

3,55

Физика

4

4

4

4

4

4

3

3

2

32

3,55

Ест. науки

3

3

3

Bс. Исторія

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

5

P. Географія

4

4

4

5

5

5

4

2

3

36

4

Лат. яз.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

5

Нѣм. яз.

2

2

1

5

1,7

Франц. яз.

4

4

5

4

4

3

4

4

3

34

3,77

Поведеніе

9.

Общія и Экзаменаціонныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ Полтавской Губернской Гимназіи за 1857—8 уч. годъ.

VI классъ—Драгомановъ Михаилъ.

Законъ Бож.

Всеоб. Ист.

Истор.

Матем.

Pyc. слов.

Франц.

Законов. и лат. яз.

Нѣм. яз.

Ест. науки

Физика

Число баллов

Средній выв.

3,88

5

5

3

5

4,17

5

3,44

5

3,11

44,73

По экзамену

5

5

5

5

5

4

5

4

5

4

4,47

Общ. выв.

4,44

5

5

4

5

4,06

5

3,72

5

3,56

4

10.

Книга поступленій въ лазаретъ больныхъ пансіонеровъ aa 1858 годъ.

Драгомановъ Михаилъ—7/ІІ—7/ІІ Gastritis.

Общія и Экзаменаціонныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ Полтавской Губернской Гимназіи за 1858—9 уч. годь.

VII классъ—Драгомановъ Михаилъ

Августъ

Сент.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Генварь

Февраль

Мартъ

Апр.

Сумма

Сред. выв.

Законъ Б.

5

5

5

5

5

4

4

Словесность

5

5

5

5

5

Математика

3

4

3

2

2

3

Физика

3

3

3

2

2

3

Космографія

3

3

5

5

5

Естеств. науки

5

5

5

5

5

5

5

Географія

4

4

4

4

4

5

5

Исключенъ

Р. Исторія

5

5

5

В. Исторія

5

5

5

Латин. яз.

5

5

5

5

5

5

Нѣм. яз.

3

3

4

4

4

4

4

Франц. яз.

4

4

4

5

5

4

Поведеніе

5

4

5

В 5-му класі М. Драгоманов був залишений на другий рік, але постанови Педагогічної Ради Гімназії з приводу цього не збереглося.

8.

Общія и Экзаменаціонныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведенія учениковъ Полтавской Губернской Гимназія за 1856—57 годъ.

V классъ—Драгоменовъ Михаилъ.{стр.68}

11.

Протоколъ

Засѣданія Педагогическаго Совѣта Полтавской Губернской Гимназіи 23 февраля 1859 года.

IV. Слушали рапортъ надзирателя благороднаго при гимназіи пансіона Казначеева о сдѣланныхъ ему ученикомъ VІІ класса Дpагомановымъ дерзостяхъ

Опредѣлено: произвести по этой жалобѣ изслѣдованіе, для чего я назначены инспекторъ гимназіи, старшій надзиратель пансіона и учитель Гаевскій.

12.

Протоколъ

Засѣданія Педагогическаго Совѣта Полтавской Губернской Гимназіи отъ 24 февраля 1859 года.

I. Слушали рапортъ слѣдователей по дѣлу ученика Драгоманова, и по показаніямъ его и свидѣтелей, равно какъ и изъ рапорта надзирателя Казначеева оказалось:

19 февраля надзиратель благороднаго при гимназіи пансіона Казначеевъ, собираясь вести учениковъ въ церковь, приказалъ ученику III класса Ивахненку надѣть мундиръ, но когда тотъ не хотѣлъ надѣвать мундира и докавывалъ, что можно итти и въ курткѣ, то надзиратель сказалъ ему: «ступай, дурень, одѣваться, еще тебѣ рано пускаться въ такія разсужденія“. Бывшій при этомъ ученикъ VII класса Драгомановъ обратился къ надзирателю со словами: „не смѣйте ругаться“. По показанію Драгоманова: „а ругаться нельзя“, по показанію свидѣтелей: „Алексѣй Александровичъ, Вы не имѣете права ругаться“). Затѣмъ Ивахненко пошелъ одѣваться и, воротясь черезъ 10 минутъ неодѣтымъ опять сталъ доказыватъ, что все равно если онъ пойдетъ и въ курткѣ; надзиратель же убѣждалъ его, что, такъ какъ день высокоторжественный, то необходимо надѣть мундиръ. Слушая этотъ разговоръ, Драгомановъ иронически смѣялся. Надзиратель, обратясь къ нему, замѣтилъ: „да глупо же позволять смѣяться надь законами и на такіе торжественные случаи желать навязывать свои взгляды“. (По показанію Драгоманова смѣхъ его былъ возбужденъ комизмомъ объясненія и замѣчаніе ему надзирателя состояло просто въ словѣ: „глупо“). Драгомановъ на это отвѣтилъ: „если Вы еще разъ осмѣлитесь такъ выразиться, то я дамъ Вамъ по физіономіи“. (По показаніямъ Драгоманова и учениковъ нѣтъ разницы). По рапорту разговоръ этимъ и прекращается. По показанію Драгоманова и свидѣтелей надзиратель въ отвѣть Драгоманову сказалъ, что онъ тоже пустить ему въ физіономію чѣмъ попало, при чемъ по показанію ученика Козиненка, Драгомановъ возразилъ: „а я Васъ руками“.

На слѣдующій день, февраля 20 утромъ, надзиратель, сидя на своемъ мѣстѣ, писалъ рапортъ о вчерашнемъ произшествіи. Драгомановъ подошедши къ нему спросилъ, что онъ пишетъ, и, на отвѣтъ надзирателя, что онъ пишетъ рапортъ, продолжалъ: „есля рапортъ, то напишите же, что Вы побили и обругали Ивахненка, что Драгомановъ, желая его защитить, обѣщалъ побить Васъ“. (По показанію Драгоманова и свидѣтелей къ этому была прибавлена фраза: „и что Вы такъ же обѣщали побить его столомъ“). Когда ученики замѣтили, что надзиратель только выбранилъ, но не билъ ученика Ивахненка, то Драгомановъ возразилъ: „ну такъ и я жъ не билъ Васъ, а только обѣщалъ побить“. По рапорту дѣло этимъ кончилось; по показанію Драгоманова, онъ продолжалъ: „я напишу, что Вы тоже хотѣли побить меня, а писать объ этомъ не хотите“. Надзиратель же отвѣчалъ: „пишите, пишите; посмотримъ, кому больше повѣрятъ“.

Опредѣлено: На основаніи § 105 устава Гимназіи и уѣздныхъ училищъ 1828 г . исключить ученика VII класса Драгоманова изъ заведенія. Къ сему опредѣленію слѣдуетъ особое мнѣніе.

Реестръ исходящимъ бумагамъ Полтавской дирекціи училищъ на 1859 г.

3 марта № 373. Попечителю Учебнаго Округа съ представленіемъ копіи протокола Засѣданія Педагогическаго Совѣта Полтавской Гимназіи, состошагося 23/ІІ объ ученикѣ VІІ класса Драгомановѣ.

Реєстръ входящимъ бумагамъ Полтавской дирекціи училищъ на 1859 г.

Попечителя Кіевскаго Учебнаго Округа отъ 14/ІІІ № 1164—по дѣлу исключенія ученика Драгоманова за дурное поведеніе.

Его-же отъ 14/ІІІ № 1165—съ замѣчаніемъ Педагогическому Совѣту о дѣйствіяхъ его по дѣлу ученика Драгоманова.

Его-же отъ 14/ІІІ № 1166—о сдѣланіи разслѣдованія по рапорту Казначеева.{стр.69}

Реестръ исходящимъ бумагамъ Полтавской дирекціи училищъ на 1859 г.

24 марта № 445. Попечителю Кіевскаго Учебнаго Округа съ дополненіемъ по дѣлу исключенія воспитанника Драгоманова.

13.

Протоколъ

Засѣданія Педагогическаго Совѣта Полтавской Губернской Гимназіи 22-го марта 1859 года.

Слушали предписаніе прпечителя округа отъ 14/ІІІ 1859 года зa № 1165 по поводу дѣлъ Соколова и Драгоманова. Опредѣлено: принять къ свѣдѣнію и руководству на будущее время.

Ці коротенькі замітки в журналах вступниъ та вихідних паперів свідчать, що з приводу звільнення із гімназії Драгоманова виникло ціле листування з Попечителем Округи, але на великий жаль листування цього в архіві не збереглося.

14.

Господину Директору Училищъ Полтавской Губерніи Александру Семеновичу Данилвсскому.

Уволить и свидѣтельство выдать.

Помѣщика Гадячскаго уѣзда Чиновника 8 класса Петра Акимова сына Драгоманова.

Прошеніе.

По домашнимъ обстоятельствамъ моимъ, покорнѣйше прошу Ваше Высокоблагородіе воспитыващагося во ввѣренномъ вамъ Полтавскомъ Благородномъ Пансіонѣ сына моего Михаила Драгоманова уволить изъ того Пансіона.

Чиновникъ 8 класса и кавалеръ Петръ Драгомановъ.

Марта 29 дня 1859 года, г. Гадячъ.

15.

Свидѣтельство.

Предъявитель сего, ученикъ VІІ класса Полтавской Гимназіи Михаилъ Драгомановъ, сынъ чиновника 8-го класса Петра Драгоманова поступилъ въ сію гимназію 27 июля 1853 года, велъ себя хорошо, обучался по 24 марта 1859 года и оказалъ успѣхи: въ Законѣ Божіемъ—отличные, въ Русскомъ языкѣ, въ Русской Словесности—отличные, въ Русскомъ Законовѣдѣніи..., въ Латинскомъ языкѣ—отличные, въ Математикѣ—достаточные, въ Естественныхъ наукахъ—отличные, въ Исторіи—отличные, въ Географіи—хорошіе, въ Физикѣ—достаточные, во Французскомъ языкѣ—хорошіе, въ Нѣмецкомъ языкѣ—хорошіе, въ Черченіи и Рисованіи. Нынѣ по прошенію его уволенъ вовсе изъ числа учениковъ Полтавской Гимназіи, и какъ онъ не окончилъ гимназическаго курса, то и не можетх пользоваться преимуществами, присвоенными окончившимъ съ успѣхомъ курсъ ученія какъ въ Гимназіяхъ, такъ и въ Уѣздныхъ Училищахъ. Въ удостовѣреніе чего дано сіе свидѣтельство ему Драгоманову изъ Полтавской Гимназіи за подлежащимъ подписомъ и съ приложеніемъ казенной печати. Полтава Апрѣля 1 дна 1859 года.

Директоръ Училищъ Полтавской губерніи

Письмоводитель

(підписів немає)

Подав М. Бужинський.


pisma@dragomanov.info,
malorus.org, копилефт 2006 г.