Михаил Петрович Драгоманов (1841-1895)

Традиция - это передача пламени, а не поклонение пеплу.
Поделиться в соц.сетях:


Бібліографічні розвідки педагогічних праць М.П.Драгоманова

Н.І.Тарасова
зав. відділом бібліотеки
НПУ ім. М.П.Драгоманова

 

 

Бібліографічні розвідки педагогічних праць М.П.Драгоманова

 

 


Перенято с http://tester.kyivlibs.org.ua/npu/dragomanov.htm

Михайло Павлик ще восени 1895 року писав, що з метою збереження спадщини М.Драгоманова як невід'ємної складової української культури, необхідно розшукати всі його праці, що розсіяні в старих річниках різних часописів, а російські його праці різної тематики хоч до певної міри й зібрані, але видані за межами України і теж майже недоступні для читача. Відома лише незначна частина літературного доробку Драгоманова, котра цікава сама по собі, не дає повного образу його як письменника, вченого, педагога. Для цього потрібно перечитати і праці з петербурського "Вестника Европы", "Санкт-Петербургских ведомостей", женевського "Вольного слова", "Громади", "Народа", інших видань. Необхідно систематизувати їх і скласти бібліографічний опис. Він же і склав перший бібліографічний "Спис праць М.П. Драгоманова", але вважав його неповним і не скрізь точним: "Я досі не міг добути богато писань Михайла Петровича, опублікованих в Росії й де инде - на чужих мовах. Тут я здавався на покази самого М.П-ча, що робив ее часто по памяти і через те иноді помилявся в часі й заголовках, а по більшій частині тілько загально вказував на свої писання в ріжних виданнях". (1, С.ІІІ дод.)
Інша проблема - розкриття псевдонімів. М.Павлик подав у своєму Списі тільки ті, що згадав сам Михайло Петрович. Тоді ж Франків журнал "Житє слово" обгрунтував необхідність повного видання і вивчення наукових праць та величезного епістолярію вченого писав, що великим завданням товаришів і почитателів М.П.Драгоманова є збереження пам'яті про нього, "використати для народного проступу всі ті сімена широких і здорових думок, які розсипані в його писаннях… Чим швидше наша суспільність, а особливо наша інтелігенція дійде до спокійного розбору, до позитивного використання його багатої духовної спадщини, тим ліпше для неї".
На думку багатьох друзів і однодумців М.Драгоманова, зокрема В. Стефаника, спадщина великого сучасника "має велику вагу не лише в теперішності, вона буде мати рішуче актуальне значення і на майбутнє". Драгоманов вперше приєднав Україну до Європи, до західноевропейської культурної думки. Тому видання повного зібрання творів, про яке турбувались М.Павлик, близькі і друзі М.Драгоманова, сприяло би розумінню його думок, в тому числі і педагогічних поглядів.
У 1859 році М.Драгоманов став студентом історико-філософського факультету Київського університету Святого Володимира із задоволенням і натхненням приділяючи час наукам. Як і багато студентів-представників прогресивної інтелігенції, вчителював в недільних школах для неписьменних або малописьменних дітей і дорослих, де викладають Закон Божий, письмо, арифметику, слов'янську та російську грамоту, історію, малювання. В "Австро-руських споминах" він пише: "Роботу у недільних школах, а потім , як їх уряд закрив, у Тимчасовій педагогічній школі… все більше затягувала мене в одну з практично культурних справ, з котрих складається реальний бік українства, - у справу народної освіти, і я почав, як міг, пильно студіювати теорію народного елемента в педагогіці, народну мову, словесність, історію".
Вчителювання в недільній школі на Подолі, київській педагогічній школі, що готувала народних вчителів для сільських шкіл, а також дитячі враження від навчання в гадяцькому повітовому училищі, потім в Полтавській гімназії та в університеті розвило інтерес М.Драгоманова до шкільної справи, освітянських проблем на Україні.
Про початкову народну освіту Драгоманов краще всього висловився в декількох статтях "Вестника Европы", в "Громаді", в "Санкт-Петербургских ведомостях". Він казав: "Нехай, хто бачить народне горе, іде в учителі сільські, щоб справді запомогти народові і коли він дійсно здатний бути вчителем, він полюбить дітей, школу, почне думати, як би ліпше вивчити дітей читати, рахувати, думати, говорити, бути добрим й правдивим серед себе. І ось школа стає для нього ціль життя і праці. Всяке діло тоді тільки йде добре, коли людина йому посвячується вся. Всякий вчитель, правда, скоро розбере, коли в нього розум широкий, що добра школа не може бути серед голодного й холодного народу, а все-таки він бачитиме й те, що ці порядки переміняються школою і держатиметься добрий вчитель за свою школу й ногами, й руками, й всією головою, тим більше старатиметься він, , щоб діти його вчились читати та думати…"(С.Русова "Думки М.Драгоманова про освіту").
В споминах "Два учителі", присвячених історику О.І.Строніну і латиністу К.Й.Полевичу, він згадує: "Не для того тільки я мушу їх спом"янути, що сам я особисто вдячний їм більш, ніж кому-небудь з усіх людей, окрім батька мого, за те добро, яке вони зробили для моєї душі. Ні, то люди, що кожний по-своєму прислужились до морального виховання цілого ряду поколінь у Полтавщині, а через те й цілій нашій країні." ( 8 ,с.575).
У 1877 році він пише книгу "Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії", де аналізує стан освіти в країні. Це найбільша педагогічна праця, в якій автор узагальнив свої думки з проблем історії і організації народної освіти і виховання на Україні, про що раніше писав у своїх статтях.
Наводимо бібліографічний перелік праць, в яких М.Драгоманов торкається освітньо-педагогічних проблем:
Драгоманов М. Автобіографічні нотатки. - Женева, 1883; Автобиографическая заметка // Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. У 2-х т. Т. 1.-К.: Наук. думка, 1970.- С. 39-68.
Драгоманов М. Автобіографія.- К.:Криниця, 1917.- 63 с.
Драгоманов М. Австро-руські спомини (1867-1877) //Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці.У 2-х т.Т. 2. - К.: Наук. думка, 1970.- С. 151-288.
Драгоманов М.П. Антракт з історії українофільства (1863-1872) //Драгоманов М.П. Вибране "…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні".- К.:Либідь, 1991.- С.204-233.
Драгоманов М.П. Два учителі: К.І.Полевич.- О.І.Стронін: Спомини //Драгоманов М.П. Вибране "…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні". - К.:Либідь, 1991.-С.575-604
Драгоманов М.П. Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії. - Женева, Львів, 1877.- 152 с.; Див також в кн.: Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ-ХХ ст.): Хрестоматія /Упоряд.Л.Д.Березівська та ін.- К.:Наук. думка, 2003.- С.13-29.
Драгоманов М.П. Наука теологічна в Західній Європі //З історії публічного виховання в сучасній Європі.- Львів, 1870.- С. 2-70.
Драгоманов М. Наши университетские дела //Санкт-Петербургские ведомости.- 1865.- № 149, 15(27) июня.- С. 1-2.
Драгоманов М.П. Освіта на Україні у ХУШ ст. //Житє і слово.- 1895.- Кн. 1-6.- С. 343 ( в кн. 3).
Драгоманов М.П. Педагогическое значение малорусского языка //С.-Петербургские ведомости.- 1866.- № 93.- С.1-2.
Драгоманов М.П. Положение и задачи науки древней истории //Журнал Министерстра народного просвещения.-1874.-№ 10.-С. 152-181.
Драгоманов М. Учащаяся молодежь и политическая активность //Вольное слово.- 1882.- № 50.- С. 1-8.
Драгоманов М.П. Учителя идеалисты: К.И.Полевич, А.И.Стронин, Н.М.Ядринцев //Русская школа.- 1908.- № 5-6.- С. 23-36; № 7-8.- С. 43-68.
Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу.- Б.м., 1915.- 121 с.; Драгоманов М.П. Вибране "…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні. - К.:Либідь, 1991.- С. 461-558.
Драгоманов М.Швейцарська спілка.-Женева,1892.-32 с.
Драгоманов М. Шестой национальный конгресс рабочих во Франции //Вольное слово.- 1882.- № 49.- С. 13-16.
Драгоманова Л.М. Народные наречия и местный элемент в обучении //Вестник Европы.- 1874.- Кн. 4.- С.544-571.

Коментуючі матеріали:
Атанасов П. Михайло Драгоманов і Софійський університет: Про викладацьку, публіцистичну і громадську діяльність українського вченого-історика в Болгарії //Всесвіт.- 1962.- № 12.- С. 98-100.
Будняк Т.Г., Шпак О.Т. Педагогічні погляди М.П. Драгоманова і сьогодення: Тези Драгоманівських читань. - К.: УДПУ, 1995. - С. 31-32.
Бужинський М. До гімназійних літ Драгоманова //Україна: Наук. двохмісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн. 2-3. - С. 65-69.
Возняк М. Недопущення Івана Франка до доцентури у Львівському університеті //Іван Франко: Статті і матеріали: Зб. - Львів, 1948.-Зб. 1.- С. 43-63. (Відгук М.Драгоманова на цю подію у листуванні з М.Павликом та І.Франком).
Гермайзе О. М.П. Драгоманов в українській історіографії //Україна: Наук. двомісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн. 2-3. - С. 125-145; Див. також: Філос. і соціол. думка.-1991.-№ 9.-С.102-130.
Глушко С. Драгоманов і недільні школи //Україна. - 1924. - Кн. 4. - С. 35-37.
Горбенко С.С. Естетико-педагогічні погляди М.П. Драгоманова //Наукові записки: Матеріали зв.-наук. конф. викладачів за 1991 р. - К., 1992. - С. 261-262.
Горболіс Л. Народнорелігійне виховання в сім"ї Драгоманових //Рідна школа. -1997.-№ 5.- С. 17-19.
Димитров І. Спомин останньої лекції професора М.Драгоманова, котру він прочитав 8 ст. ст. юня 1895 р. в аудиторії Ш історико-філологічного курса //Народ.- 1895.-№ 12.- С. 184-185.
Драгоманів-Шимманова Л. Зі споминів про М. Драгоманова //Дзвін. - 1991. - № 10. - С. 137-145.
Михайло Драгоманов: Документи і матеріали. 1841-1994 /Упоряд. Болотова А. та ін.; Ін-т укр. археології та джерелознавства та ін.- Львів, 2001.- 731 с.
Зленко Г. Магістерські екзамени Михайла Драгоманова //Жовтень.- 1985.- № 2.- С. 109-112.
Іванченко Р. Клятва: Роман - хроника. /Про М.П. Драгоманова/. К.: Дніпро, 1985. - 373 с.
Іванюк І.В. Взаємозв"язок національного та інтеркультурного виховання у працях М.Драгоманова //Відродження.- 1998.- № 2.-С.4-7.
Киян Л.Ф. Визначний діяч української освіти (М.П. Драгоманов) //Початкова школа. - 1991. - № 11. - С. 59-62.
Климчик Л.А. Боротьба М.П. Драгоманова за українську народну освіту //Педагогіка і психологія. - 1994. - № 2. - С. 128-135.
Климчик Л.А. Педагогічні погляди М.П. Драгоманова: Дис. … канд. пед. наук. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1995. -158 с. (Розділи: Соціально-педагогічні основи просвітницької діяльності М.П.Драгоманова. - Розвиток М.П.Драгомановим ідей про національну школу). - Літ.: 133 назви.
Климчик Л. Рідна мова в контексті педагогічних поглядів М.Драгоманова // Михайло Драгоманов: Документи і матеріали.1841-1994.-Львів, 2001.- С. 637-644; Початкова школа.- 1994.- № 1.- С. 51-54.
Круглашов А. Михайло Драгоманов про історичну долю та завдання освіти на Україні //Радянська школа. - 1991. - № 8. - С. 90-93.
Лукеренко В. Видатний просвітитель: Про укр. вченого, громадського діяча і публіциста М.П.Драгоманова //Войовничий атеїст.-1963.- № 9.- С. 51-53.
Лукеренко В.Світогляд М.Драгоманова.-К.:Наук. думка, 1965.-(Про організацію М.П.Драгомановим недільних шкіл с. 15-16).
Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Педагогічні ідеї М.П.Драгоманова, Б.Д.Грінченка // Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки. - К., 1999. - С. 174-185.
Майборода С. Педагогічна діяльність М.П. Драгоманова //Наукові записки: Матеріали зв.-наук. конф. викладачів за 1991 р. - К.: КДПІ 1992. - С. 259-261.
Мельник В.А. Український просветитель М.П. Драгоманов //Вопросы истории. - 1968. - № 3. - С. 205-208.
Мисюра Ф.А. М.П. Драгоманов про місце освіти і культури в житті суспільства //Наукові записки: Матеріали зв.-наук. конф. викладачів за 1991 р. - К.: КДПІ, 1992. - С. 261-262.
Михайло Драгоманов і українське національне відродження: Тези доп. і повідомлень респ. наук. конф. молодих вчених, присвяч. 150-річчю з дня народження М.П.Драгоманова, Київ, 22-33 трав. 1991 р. - К.,1991.- 125 с. -Із змісту: Терлецький В.В. М.П.Драгоманов і К.Д.Ушинський в поглядах на українську народну школу, с. 9-12. -Майборода С.В. Просвітительська діяльність М.П.Драгоманова, с. 64-66. - Зайченко В.І. Проблеми освіти і виховання в педагогічній публіцистиці М.П.Драгоманова, с. 114-117.
Міяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету /Україна: Наук. двомісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн. 2-3. - С. 90-96.
Муравицька М. Апостол правди і науки: Концепція національної освіти М.П.Драгоманова //Рідна школа.-1996.- № 4.-С.5-8.
Мухін М.І. Недільні школи в умовах класової боротьби трудящих //Радянська школа.- 1976.- № 9.- С. 104-105.
Новиченко Л.М. Просвітитель // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова. - К: Наук. думка, 1991.- С. 96-114.
Норкіна О.Ф. Спорідненість гуманістично-спрямованих педагогічних ідей в творчій спадщині М.П.Драгоманова і С.Ф.Русовой - як джерело сучасної інноваційної практики викладання в школі //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук.пр. -К.:КДЛУ, 2000. - Вип. 9. -С. 121-124.
Потапенко Е.К. Болгаро-русские педагогические связи в ХІХ веке. -К.: Вища школа, 1992.-112 с.
Пчілка О. Спогади про Михайла Драгоманова //Україна: Наук. двомісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн. 2-3. - С. 38-64; Див. також: Пчілка О. Твори. - К.: Дніпро. 1988. - С. 498-553;
Русова С. Думки Драгоманова про освіту //Світло.-1910.-Грудень.-Кн. 4.-С.30-33; Див. також: Михайло Драгоманов.Документи і матеріали. 1841-1994.-Львів,2001.- С.436-438.
Савинець В.К. Іван Франко і сучасна йому педагогічна думка в Галичині.- Львів, 1961.- 99 с.
Сірополко С. М.Пірогов і М.Драгоманов //Шлях виховання і навчання.- 1931.- № 1-9.- С.263-371.
Слова Драгоманова про молодіж: (Пригадка на часі) // Руслан.- Львів, 1911.- Ч. 83(14(1) квітня.
Студинський К. Перша зустріч Михайла Драгоманова з галицькими студентами //Україна: Наук. двомісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн 2-3. - С. 70-75.
Сухорський С.О. До проблеми педагогічних поглядів Михайла Драгоманова //Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова: зб наук праць /Відп. ред. Р.С.Міщук.- К.:Наук. думка, 1991.- С. 158-168.
Ткачук А.П. Апостол правди і науки (Національно-культурна концепція Михайла Драгоманова) //Рідна школа.- 1994.- № 3-4. -С.10-12.
Федченко П.М. Михайло Драгоманов: Життя і творчість.-К.:Дніпро, 1991.- 362 с.
Франко І.Я. Педагогічні статті та висловлення.- К: Рад. шк.,1960.-299 с.
Чернихівський Г.І."…Тонкий і найобдарованіший педагог": До 150-річчя з дня народження М.П.Драгоманова //Радянська школа.- 1991. - № 9. - С.78-80.

Розшук педагогічних статей М.П.Драгоманова в періодичних виданнях та наукових збірниках кінця ХІХ століття у фондах наукових бібліотек та літературних архівів Києва продовжується.

Використана література:

 1. М.П.Павлик М. Спис творів М.П.Драгоманова //Михайло Петрович Драгоманов.1841-1895. Єго юблей,смерть,автобіографія і спис творів /Підготував М.Павлик.-Львів, 1896.-442 с.(1-ХХХІУ дод.)
 2. Автобіографічна замітка М.Драгоманова //Михайло Драгоманов: Документи і матеріали. 1841-1994.- Львів, 2001.- С. 143-163..
 3. Дорошенко В. Драгоманів і ми //Там же.- 486-492.
 4. Русова С. Думки М.Драгоманова про освіту //Там же.-С.436-440.
 5. З листа Б.Кістяківського до Л.Драгомановой-Шишманової з побажанням видавати спадщину М.Драгоманова // Там же.- С.447-448.
 6. Павлик М."Іще в справі перевезення тіла Драгоманова//Там же.-С.410-415.
 7. Сріблянський О. Коротка характеристика публіцистичної діяльності Драгоманова //Там же.-С.333-347.
 8. Драгоманов М.П. Вибране ("…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні"). -К.:Либідь, 1991.- 684 с.

Н.І.Тарасова,
зав. відділом бібліотеки
НПУім.М.П.Драгоманова

Праці М.П.Драгоманова у вузівській бібліотеці

Основу Драгоманівського книжкового фонду Наукової бібліотеки складає колекція академіка О.Р.Мазуркевича, яку було придбано на початку 90-х років ХХ століття. Це прижиттєві видання М.П.Драгоманова, а також видання до його річниць і тематичні збірники. Більшість з них видано в Україні. Це такі праці, як Віра в громадські справи. -Коломия: Хлібороб, 1892.-14 с.; Про українських козаків, татар та турків. - К., 1906. - 64 с.; 1924.- 63 с.; Старі хартії вольности: Іст. нариси. - Вид. - 2-ге. - Вид-во: Ранок, 1907. - 84 с.; Чудацькі думки про українську національну справу /Партія укр. соц. революціонерів. - 1915. - 124 с.; Швейцарська республіка. - 2-ге вид. -Львів, 1899.-32 с.
В книжці Галицько-руське письменство.- Львів,1876.-38 с. М.П.Драгоманов робить огляд творів галицьких письменників Шашкевича, Федьковича та багатьох інших, аналізує мову письменників та сприйняття їх читачами.
Серед педагогічних праць М.Драгоманова в фонді такі статті: Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії, Наши университетские дела, Педагогическое значение малорусского языка, Учащаяся молодежь и политическая активность, Учителя идеалисты: К.И.Полевич, А.И.Стронин, Н.М.Ядринцев та інші, а також стаття Л.М.Драгоманової Народные наречия и местный элемент в обучении.
У збірник Михайло Петрович Драгоманов. 1841-1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів /Упоряд. М.Павлик. - Львів,1896.-441 с.+34 с. дод. увійшли такі матеріали: Юбилей 30-літньої праці М.П.Драгоманова.- Смерть і похорони М.П.Драгоманова. - Автобіографія М.П.Драгоманова. Завершуе збірник "Спис творів М.П.Драгоманова" з 1861 по1895 роки.
Архів Михайла Драгоманова. Т. 1: Листування Київської старої громади з М.П.Драгомановим (1870-1895 рр.). - Варшава, 1938.- 442 с. В цьому збірнику листування М.П. Драгоманова з Антоновичами, Житецькими, В.Л. Беренштамом, О.Ф. Кістяківським, Т.Г.Лебединцевим,М.В.Лисенко,О.І. Лоначевським-Петруняком, Старицькими, Є.К. Тригубовим, Ю.Ю. Цвітківським та іншими. В кінці подається покажчик імен.
Епістолярій М.Драгоманова представлений також виданнями: Листи до Ів. Франка і інших, 1881-1886 /Видав І. Франко. - Львів, 1906. - 260 с.; Листи до Ів. Франка і інших, 1887-1896 /Видав І. Франко. - Львів: Укр.-руська Вид. Спілка, 1908. - 438 с.; Листи на Наддніпрянську Україну /Партія Укр. Соціялістів - Революціонерів. - Наклад і друк парт. Друкарні. 1915. - 114 с.; Листи Данила Танячкевича до Михайла Драгоманова (1876-1877) /Підготував М.Павлик.-Львів,1906.-36 с.
Книга: Драгоманов М. П. Политические сочинения. Т. 1: Центры и окраины. -М., 1908.- 486 с. - подається з передмовою Б.Кістяковського "М.П.Драгоманов. Его политическіе взгляды, литературная деятельность и жизнь". Далі зібрані такі праці М.Драгоманова: Восточная политика Германіи и обрусеніе. - Евреи и поляки в Юго-Западном крае. - Русские в Галиціи. - Литературное движение в Галиціи. - Литературно-общественнія партіи в Галиціи. - Новыя движенія среди русских галичан. - Всеобщее голосованіе и русины в Австріи.
Громада: Укр. збірник /Впоряд. Михайлом Драгомановим. - Женева: Громада, 1878.- 101 с.
Громада: Український часопись /Укл. М. Драгоманов, М. Павлик, І. Подолінський. - Женева: № 1.- 1881. - 240 с.; № 2. -1881. - 240 с.

До 25-річчя з дня смерті М.Драгоманова було видано збірник "Пам'яти Михайла Драгоманова".1895-1920.-Х.:Поюр,1920.-112 с. В ньому подано три статті М.Драгоманова. Перша - "Байка Богдана Хмельницького", про яку І.Франко писав: "Розвідка М.Драгоманова про "Байку Богдана Хмельницького" оповідану послам Любовицькому та Грондському, дуже гарно ілюструє перехід казкового мотиву про відносини гадюки до чоловіка із старовини до новійших часів та з далекого сходу на захід і також до нас, на Вкраїну. З погляду на методу оброблення теми та на багацтво зібраного і визисканого в ній матеріалу статтю М.Драгоманова можна вважати бездоганною". Друга стаття "Віра й громадські справи (із серії популярних видань). І третя -"Заздрі боги". В статті Якова Довбищенка "Михайло Драгоманов" докладно висвітлено його життя, наукова, політична та громадська діяльність. Також приведений Список творів Драгоманова, виданих окремими книжками з 31 назви і Короткий показчик літератури про Драгоманова. А.Луначарський в статті "Шевченко і Драгоманів" розглядає статтю М.Драгоманова "Шевченко, українофіли й соціялізм", надруковану в четвертому числі його "Громади" за 1879 рік.
Драгоманов М.П. Вибране: ("…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні") - К.: Либідь, 1991. - 682 с.
Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці. У 2-х т. - К.: Наукова думка, 1970. - Т.1. - 531 с.; Т.2. - 595 с.
Драгоманов М.П. Українська література, проскрибована російським урядом/ - Львів, 2001.- 94с.
Експозиція видань великого Українця, ім'я якого носить Національний педагогічний університет України, постійно представлена в Науковій бібліотеці.

Спадщина великого Українця в бібліотеці університету

З метою збереження спадщини М.Драгоманова як невід'ємної складової української культури, писав Михайло Павлик ще восени 1895 року, необхідно розшукати всі його праці, що розсіяні в старих річниках різних часописів, а російські його праці різної тематики хоч до певної міри й зібрані, але видані за межами України і теж майже недоступні для читача. Відома лише незначна частина літературного доробку Драгоманова, котра цікава сама по собі, не дає повного образу його як письменника, вченого, педагога. Для цього потрібно перечитати і праці з петербурського "Вестника Европы", "Санкт-Петербургских ведомостей", женевського "Вольного слова", "Громади", "Народа", інших видань. Необхідно систематизувати їх і скласти бібліографічний опис. Він же і склав перший бібліографічний "Спис праць М.П. Драгоманова", але вважав його неповним і не скрізь точним: "Я досі не міг добути богато писань Михайла Петровича, опублікованих в Росії й де инде - на чужих мовах. Тут я здавався на покази самого М.П-ча, що робив ее часто по памяти і через те иноді помилявся в часі й заголовках, а по більшій частині тілько загально вказував на свої писання в ріжних виданнях". (1, С.ІІІ дод.)
Інша проблема - розкриття псевдонімів. М.Павлик подав у своєму Списі тільки ті, що згадав сам Михайло Петрович. Тоді ж Франків журнал "Житє слово" обгрунтував необхідність повного видання і вивчення наукових праць та величезного епістолярію вченого писав, що великим завданням товаришів і почитателів М.П.Драгоманова є збереження пам'яті про нього, "використати для народного проступу всі ті сімена широких і здорових думок, які розсипані в його писаннях… Чим швидше наша суспільність, а особливо наша інтелігенція дійде до спокійного розбору, до позитивного використання його багатої духовної спадщини, тим ліпше для неї".
На думку багатьох друзів і однодумців М.Драгоманова, зокрема В. Стефаника, спадщина великого сучасника "має велику вагу не лише в теперішності, вона буде мати рішуче актуальне значення і на майбутнє". Драгоманов вперше приєднав Україну до Європи, до західноєвропейської культурної думки. Тому видання повного зібрання творів, про яке турбувались М.Павлик, близькі і друзі М.Драгоманова, сприяло би розумінню його думок, в тому числі і педагогічних поглядів.
У 1859 році М.Драгоманов став студентом історико-філософського факультету Київського університету Святого Володимира із задоволенням і натхненням приділяючи час наукам. Як і багато студентів-представників прогресивної інтелігенції, вчителював в недільних школах для неписьменних або малописьменних дітей і дорослих, де викладають Закон Божий, письмо, арифметику, слов'янську та російську грамоту, історію, малювання. В "Австро-руських споминах" він пише: "Роботу у недільних школах, а потім , як їх уряд закрив, у Тимчасовій педагогічній школі… все більше затягувала мене в одну з практично культурних справ, з котрих складається реальний бік українства, - у справу народної освіти, і я почав, як міг, пильно студіювати теорію народного елемента в педагогіці, народну мову, словесність, історію".
Вчителювання в недільній школі на Подолі, київській педагогічній школі, що готувала народних вчителів для сільських шкіл, а також дитячі враження від навчання в гадяцькому повітовому училищі, потім в Полтавській гімназії та в університеті розвило інтерес М.Драгоманова до шкільної справи, освітянських проблем на Україні.
Про початкову народну освіту Драгоманов краще всього висловився в декількох статтях "Вестника Европы", в "Громаді", в "Санкт-Петербургских ведомостях". Він казав: "Нехай, хто бачить народне горе, іде в учителі сільські, щоб справді запомогти народові і коли він дійсно здатний бути вчителем, він полюбить дітей, школу, почне думати, як би ліпше вивчити дітей читати, рахувати, думати, говорити, бути добрим й правдивим серед себе. І ось школа стає для нього ціль життя і праці. Всяке діло тоді тільки йде добре, коли людина йому посвячується вся. Всякий вчитель, правда, скоро розбере, коли в нього розум широкий, що добра школа не може бути серед голодного й холодного народу, а все-таки він бачитиме й те, що ці порядки переміняються школою і держатиметься добрий вчитель за свою школу й ногами, й руками, й всією головою, тим більше старатиметься він, , щоб діти його вчились читати та думати…"(С.Русова "Думки М.Драгоманова про освіту").
В споминах "Два учителі", присвячених історику О.І.Строніну і латиністу К.Й.Полевичу, він згадує: "Не для того тільки я мушу їх спом"янути, що сам я особисто вдячний їм більш, ніж кому-небудь з усіх людей, окрім батька мого, за те добро, яке вони зробили для моєї душі. Ні, то люди, що кожний по-своєму прислужились до морального виховання цілого ряду поколінь у Полтавщині, а через те й цілій нашій країні." ( 8 ,с.575).
У 1877 році він пише книгу "Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії", де аналізує стан освіти в країні. Це найбільша педагогічна праця, в якій автор узагальнив свої думки з проблем історії і організації народної освіти і виховання на Україні, про що раніше писав у своїх статтях.
Наводимо бібліографічний перелік праць, в яких М.Драгоманов торкається освітньо-педагогічних проблем:

Драгоманов М. Автобіографічні нотатки. - Женева, 1883; Автобиографическая заметка // Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. У 2-х т. Т. 1.-К.: Наук. думка, 1970.- С. 39-68.
Драгоманов М. Автобіографія.- К.:Криниця, 1917.-63 с.
Драгоманов М. Австро-руські спомини (1867-1877) //Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці.У 2-х т.Т. 2. - К.: Наук. думка, 1970.- С. 151-288.
Драгоманов М.П. Антракт з історії українофільства (1863-1872) //Драгоманов М.П. Вибране "…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні".- К.:Либідь, 1991.- С.204-233.
Драгоманов М.П. Два учителі: К.І.Полевич.- О.І.Стронін: Спомини //Драгоманов М.П. Вибране "…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні". - К.:Либідь, 1991.-С.575-604
Драгоманов М.П. Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії. - Женева, Львів, 1877.- 152 с.; Див також в кн.: Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ-ХХ ст.): Хрестоматія /Упоряд.Л.Д.Березівська та ін.- К.:Наук. думка, 2003.- С.13-29.
Драгоманов М.П. Наука теологічна в Західній Європі //З історії публічного виховання в сучасній Європі.- Львів, 1870.- С. 2-70.
Драгоманов М. Наши университетские дела //Санкт-Петербургские ведомости.- 1865.- № 149, 15(27) июня.- С. 1-2.
Драгоманов М.П. Освіта на Україні у ХУШ ст. //Житє і слово.- 1895.- Кн. 1-6.- С. 343 ( в кн. 3).
Драгоманов М.П. Педагогическое значение малорусского языка //С.-Петербургские ведомости.- 1866.- № 93.- С.1-2.
Драгоманов М.П. Положение и задачи науки древней истории //Журнал Министерстра народного просвещения.-1874.-№ 10.-С. 152-181.
Драгоманов М. Учащаяся молодежь и политическая активность //Вольное слово.- 1882.- № 50.- С. 1-8.
Драгоманов М.П. Учителя идеалисты: К.И.Полевич, А.И.Стронин, Н.М.Ядринцев //Русская школа.- 1908.- № 5-6.- С. 23-36; № 7-8.- С. 43-68.
Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу.- Б.м., 1915.- 121 с.; Драгоманов М.П. Вибране "…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні. - К.:Либідь, 1991.- С. 461-558.
Драгоманов М.Швейцарська спілка.-Женева,1892.-32 с.
Драгоманов М. Шестой национальный конгресс рабочих во Франции //Вольное слово.- 1882.- № 49.- С. 13-16.
Драгоманова Л.М. Народные наречия и местный элемент в обучении //Вестник Европы.- 1874.- Кн. 4.- С.544-571.

Коментуючі матеріали:

Атанасов П. Михайло Драгоманов і Софійський університет: Про викладацьку, публіцистичну і громадську діяльність українського вченого-історика в Болгарії //Всесвіт.- 1962.- № 12.- С. 98-100.
Будняк Т.Г., Шпак О.Т. Педагогічні погляди М.П. Драгоманова і сьогодення: Тези Драгоманівських читань. - К.: УДПУ, 1995. - С. 31-32.
Бужинський М. До гімназійних літ Драгоманова //Україна: Наук. двохмісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн. 2-3. - С. 65-69.
Возняк М. Недопущення Івана Франка до доцентури у Львівському університеті //Іван Франко: Статті і матеріали: Зб. - Львів, 1948.-Зб. 1.- С. 43-63. (Відгук М.Драгоманова на цю подію у листуванні з М.Павликом та І.Франком).
Гермайзе О. М.П. Драгоманов в українській історіографії //Україна: Наук. двомісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн. 2-3. - С. 125-145; Див. також: Філос. і соціол. думка.-1991.-№ 9.-С.102-130.
Глушко С. Драгоманов і недільні школи //Україна. - 1924. - Кн. 4. - С. 35-37.
Горбенко С.С. Естетико-педагогічні погляди М.П. Драгоманова //Наукові записки: Матеріали зв.-наук. конф. викладачів за 1991 р. - К., 1992. - С. 261-262.
Горболіс Л. Народнорелігійне виховання в сім"ї Драгоманових //Рідна школа. -1997.-№ 5.- С. 17-19.
Димитров І. Спомин останньої лекції професора М.Драгоманова, котру він прочитав 8 ст. ст. юня 1895 р. в аудиторії Ш історико-філологічного курса //Народ.- 1895.-№ 12.- С. 184-185.
Драгоманів-Шимманова Л. Зі споминів про М. Драгоманова //Дзвін. - 1991. - № 10. - С. 137-145.
Михайло Драгоманов: Документи і матеріали. 1841-1994 /Упоряд. Болотова А. та ін.; Ін-т укр. археології та джерелознавства та ін.- Львів, 2001.- 731 с.
Зленко Г. Магістерські екзамени Михайла Драгоманова //Жовтень.- 1985.- № 2.- С. 109-112.
Іванченко Р. Клятва: Роман - хроника. /Про М.П. Драгоманова/. К.: Дніпро, 1985. - 373 с.
Іванюк І.В. Взаємозв"язок національного та інтеркультурного виховання у працях М.Драгоманова //Відродження.- 1998.- № 2.-С.4-7.
Киян Л.Ф. Визначний діяч української освіти (М.П. Драгоманов) //Початкова школа. - 1991. - № 11. - С. 59-62.
Климчик Л.А. Боротьба М.П. Драгоманова за українську народну освіту //Педагогіка і психологія. - 1994. - № 2. - С. 128-135.
Климчик Л.А. Педагогічні погляди М.П. Драгоманова: Дис. … канд. пед. наук. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1995. -158 с. (Розділи: Соціально-педагогічні основи просвітницької діяльності М.П.Драгоманова. - Розвиток М.П.Драгомановим ідей про національну школу). - Літ.: 133 назви.
Климчик Л. Рідна мова в контексті педагогічних поглядів М.Драгоманова // Михайло Драгоманов: Документи і матеріали.1841-1994.-Львів, 2001.- С. 637-644; Початкова школа.- 1994.- № 1.- С. 51-54.
Круглашов А. Михайло Драгоманов про історичну долю та завдання освіти на Україні //Радянська школа. - 1991. - № 8. - С. 90-93.
Лукеренко В. Видатний просвітитель: Про укр. вченого, громадського діяча і публіциста М.П.Драгоманова //Войовничий атеїст.-1963.- № 9.- С. 51-53.
Лукеренко В.Світогляд М.Драгоманова.-К.:Наук. думка, 1965.-(Про організацію М.П.Драгомановим недільних шкіл с. 15-16).
Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Педагогічні ідеї М.П.Драгоманова, Б.Д.Грінченка // Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки. - К., 1999. - С. 174-185.
Майборода С. Педагогічна діяльність М.П. Драгоманова //Наукові записки: Матеріали зв.-наук. конф. викладачів за 1991 р. - К.: КДПІ 1992. - С. 259-261.
Мельник В.А. Український просветитель М.П. Драгоманов //Вопросы истории. - 1968. - № 3. - С. 205-208.
Мисюра Ф.А. М.П. Драгоманов про місце освіти і культури в житті суспільства //Наукові записки: Матеріали зв.-наук. конф. викладачів за 1991 р. - К.: КДПІ, 1992. - С. 261-262.
Михайло Драгоманов і українське національне відродження: Тези доп. і повідомлень респ. наук. конф. молодих вчених, присвяч. 150-річчю з дня народження М.П.Драгоманова, Київ, 22-33 трав. 1991 р. - К.,1991.- 125 с. -Із змісту: Терлецький В.В. М.П.Драгоманов і К.Д.Ушинський в поглядах на українську народну школу, с. 9-12. -Майборода С.В. Просвітительська діяльність М.П.Драгоманова, с. 64-66. - Зайченко В.І. Проблеми освіти і виховання в педагогічній публіцистиці М.П.Драгоманова, с. 114-117.
Міяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету /Україна: Наук. двомісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн. 2-3. - С. 90-96.
Муравицька М. Апостол правди і науки: Концепція національної освіти М.П.Драгоманова //Рідна школа.-1996.- № 4.-С.5-8.
Мухін М.І. Недільні школи в умовах класової боротьби трудящих //Радянська школа.- 1976.- № 9.- С. 104-105.
Новиченко Л.М. Просвітитель // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова. - К: Наук. думка, 1991.- С. 96-114.
Норкіна О.Ф. Спорідненість гуманістично-спрямованих педагогічних ідей в творчій спадщині М.П.Драгоманова і С.Ф.Русовой - як джерело сучасної інноваційної практики викладання в школі //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук.пр. -К.:КДЛУ, 2000. - Вип. 9. -С. 121-124.
Потапенко Е.К. Болгаро-русские педагогические связи в ХІХ веке. -К.: Вища школа, 1992.-112 с.
Пчілка О. Спогади про Михайла Драгоманова //Україна: Наук. двомісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн. 2-3. - С. 38-64; Див. також: Пчілка О. Твори. - К.: Дніпро. 1988. - С. 498-553;
Русова С. Думки Драгоманова про освіту //Світло.-1910.-Грудень.-Кн. 4.-С.30-33; Див. також: Михайло Драгоманов.Документи і матеріали. 1841-1994.-Львів,2001.- С.436-438.
Савинець В.К. Іван Франко і сучасна йому педагогічна думка в Галичині.- Львів, 1961.- 99 с.
Сірополко С. М.Пірогов і М.Драгоманов //Шлях виховання і навчання.- 1931.- № 1-9.- С.263-371.
Слова Драгоманова про молодіж: (Пригадка на часі) // Руслан.- Львів, 1911.- Ч. 83(14(1) квітня.
Студинський К. Перша зустріч Михайла Драгоманова з галицькими студентами //Україна: Наук. двомісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн 2-3. - С. 70-75.
Сухорський С.О. До проблеми педагогічних поглядів Михайла Драгоманова //Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова: зб наук праць /Відп. ред. Р.С.Міщук.- К.:Наук. думка, 1991.- С. 158-168.
Ткачук А.П. Апостол правди і науки (Національно-культурна концепція Михайла Драгоманова) //Рідна школа.- 1994.- № 3-4. -С.10-12.
Федченко П.М. Михайло Драгоманов:Життя і творчість.-К.:Дніпро,1991.-362 с.
Франко І.Я. Педагогічні статті та висловлення.- К: Рад. шк.,1960.-299 с.
Чернихівський Г.І."…Тонкий і найобдарованіший педагог": До 150-річчя з дня народження М.П.Драгоманова //Радянська школа.- 1991. - № 9. - С.78-80.

Розшук педагогічних статей М.П.Драгоманова в періодичних виданнях та наукових збірниках кінця ХІХ століття у фондах наукових бібліотек та літературних архівів Києва продовжується.

Основу Драгоманівського книжкового фонду Наукової бібліотеки складає колекція академіка О.Р.Мазуркевича, яку було придбано на початку 90-х років ХХ століття. Це прижиттєві видання М.П.Драгоманова, а також видання до його річниць і тематичні збірники. Більшість з них видано в Україні. Це такі праці, як Віра в громадські справи. -Коломия: Хлібороб, 1892.-14 с.; Про українських козаків, татар та турків. - К., 1906. - 64 с.; 1924.- 63 с.; Старі хартії вольности: Іст. нариси. - Вид. - 2-ге. - Вид-во: Ранок, 1907. - 84 с.; Чудацькі думки про українську національну справу /Партія укр. соц. революціонерів. - 1915. - 124 с.; Швейцарська республіка. - 2-ге вид. -Львів, 1899.-32 с.
В книжці Галицько-руське письменство.- Львів,1876.-38 с. М.П.Драгоманов робить огляд творів галицьких письменників Шашкевича, Федьковича та багатьох інших, аналізує мову письменників та сприйняття їх читачами.
Серед педагогічних праць М.Драгоманова книга Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії. -Женева, Львів, 1877.- 152 с.
У збірник Михайло Петрович Драгоманов. 1841-1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів /Упоряд. М.Павлик. - Львів,1896.-441 с.+34 с. дод. увійшли такі матеріали: Юбилей 30-літньої праці М.П.Драгоманова.- Смерть і похорони М.П.Драгоманова. - Автобіографія М.П.Драгоманова. Завершуе збірник "Спис творів М.П.Драгоманова" з 1861 по1895 роки.
Архів Михайла Драгоманова. Т. 1: Листування Київської старої громади з М.П.Драгомановим (1870-1895 рр.). - Варшава, 1938.- 442 с. В цьому збірнику листування М.П. Драгоманова з Антоновичами, Житецькими, В.Л. Беренштамом, О.Ф. Кістяківським, Т.Г.Лебединцевим,М.В.Лисенко,О.І. Лоначевським-Петруняком, Старицькими, Є.К. Тригубовим, Ю.Ю. Цвітківським та іншими. В кінці подається покажчик імен.
Епістолярій М.Драгоманова представлений також виданнями: Листи до Ів. Франка і інших, 1881-1886 /Видав І. Франко. - Львів, 1906. - 260 с.; Листи до Ів. Франка і інших, 1887-1896 /Видав І. Франко. - Львів: Укр.-руська Вид. Спілка, 1908. - 438 с.; Листи на Наддніпрянську Україну /Партія Укр. Соціялістів - Революціонерів. - Наклад і друк парт. Друкарні. 1915. - 114 с.; Листи Данила Танячкевича до Михайла Драгоманова (1876-1877) /Підготував М.Павлик.-Львів,1906.-36 с.
Книга: Драгоманов М. П. Политические сочинения. Т. 1: Центры и окраины. -М., 1908.- 486 с. - подається з передмовою Б.Кістяковського "М.П.Драгоманов. Его политическіе взгляды, литературная деятельность и жизнь". Далі зібрані такі праці М.Драгоманова: Восточная политика Германіи и обрусеніе. - Евреи и поляки в Юго-Западном крае. - Русские в Галиціи. - Литературное движение в Галиціи. - Литературно-общественнія партіи в Галиціи. - Новыя движенія среди русских галичан. - Всеобщее голосованіе и русины в Австріи.
Громада: Укрїнський збірник /Впоряд. Михайлом Драгомановим. - Женева: Громада, 1878.- 101 с.
Громада: Український часопись /Укл. М. Драгоманов, М. Павлик, І. Подолінський. - Женева: № 1.- 1881. - 240 с.; № 2. -1881. - 240 с.

До 25-річчя з дня смерті М.Драгоманова було видано збірник "Пам'яти Михайла Драгоманова". 1895-1920. - Х.: Поюр, 1920. - 112 с. В ньому подано три статті М.Драгоманова. Перша - "Байка Богдана Хмельницького", про яку І.Франко писав: "Розвідка М.Драгоманова про "Байку Богдана Хмельницького" оповідану послам Любовицькому та Грондському, дуже гарно ілюструє перехід казкового мотиву про відносини гадюки до чоловіка із старовини до новійших часів та з далекого сходу на захід і також до нас, на Вкраїну. З погляду на методу оброблення теми та на багацтво зібраного і визисканого в ній матеріалу статтю М.Драгоманова можна вважати бездоганною". Друга стаття "Віра й громадські справи (із серії популярних видань). І третя -"Заздрі боги". В статті Якова Довбищенка "Михайло Драгоманов" докладно висвітлено його життя, наукова, політична та громадська діяльність. Також приведений Список творів Драгоманова, виданих окремими книжками з 31 назви і Короткий показчик літератури про Драгоманова.
А.Луначарський в статті "Шевченко і Драгоманів" розглядає статтю М.Драгоманова "Шевченко, українофіли й соціялізм", надруковану в четвертому числі його "Громади" за 1879 рік.
Драгоманов М.П. Вибране: ("…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні") - К.: Либідь, 1991. - 682 с.
Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці. У 2-х т. - К.: Наукова думка, 1970. - Т.1. - 531 с.; Т.2. - 595 с.
Драгоманов М.П. Українська література, проскрибована російським урядом/ - Львів, 2001.- 94с.
Експозиція видань М.П.Драгоманова, ім"я якого носить Національний педагогічний університет України, постійно представлена в Науковій бібліотеці.

Н.І.Тарасова
зав. відділом бібліотеки
НПУ ім. М.П.Драгоманова

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Бібліотека

Інформаційно-бібліографічний відділ

Михайло Петрович Драгоманов

Бібліографічний покажчик

Укладач Н.І.Тарасова,
зав. відділом

2003

 1. Драгоманов М. Автобіографічні нотатки. -Женева, 1883; Автобиографическая заметка // Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. У 2-х т. Т. 1.-К.: Наук. думка, 1970.- С. 39-68.
 2. Драгоманов М. Автобіографія.- К.:Криниця, 1917.- 63 с.
 3. Драгоманов М. Австро-руські спомини (1867-1877) //Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці.У 2-х т.Т. 2. - К.: Наук. думка, 1970.- С. 151-288.
 4. Драгоманов М.П. Антракт з історії українофільства (1863-1872) //Драгоманов М.П. Вибране "…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні".- К.:Либідь, 1991.- С.204-233.
 5. Драгоманов М.П. Два учителі:К.І.Полевич.- О.І.Стронін: Спомини //Драгоманов М.П. Вибране "…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні". - К.:Либідь, 1991.-С.575-604
 6. *Драгоманов М. Думка про руський університет у Львові //Народ.-1893.-№ 6.- С. 52-53.
 7. Драгоманов М.П. Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії //Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ-ХХ ст.): Хрестоматія /Упоряд.Л.Д.Березівська та ін.- К.:Наук. думка, 2003.- С.13-29.
 8. Драгоманов М.П. Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії. - Женева, Львів, 1877.- 152 с.
 9. *Драгоманов М.П. Народные школы на Юго-Западном крае //Санкт-Петербургские ведомости.- 1865.- № 318.
 10. Драгоманов М.П. Наука теологічна в Західній Європі //З історії публічного виховання в сучасній Європі.- Львів, 1870.- С. 2-70.
 11. Драгоманов М. Наши университетские дела //Санкт-Петербургские ведомости.- 1865.- № 149, 15(27) июня.- С. 1-2.
 12. Драгоманов М. Шестой национальный конгресс рабочих во Франции //Вольное слово.- 1882.- № 49.- С. 13-16.
 13. Драгоманов М.П. Освіта на Україні у ХУШ ст. //Житє і слово.- 1895.- Кн. 1-6.- С. 343 ( в кн. 3).
 14. Драгоманов М.П. Педагогическое значение малорусского языка //С.-Петербургские ведомости.- 1866.- № 93.- С.1-2.
 15. Драгоманов М.П. Положение и задачи науки древней истории //Журнал Министерстра народного просвещения.- 1874.- № 10.- С. 152-181.
 16. *Драгоманов М. Університетське свято в Лозанні //Народ.- 1891.-№ 13-14.- С. 215-216.
 17. Драгоманов М. Учащаяся молодежь и политическая активность //Вольное слово.- 1882.- № 50.- С. 1-8.
 18. Драгоманов М.П. Учителя идеалисты: К.И.Полевич, А.И.Стронин, Н.М.Ядринцев //Русская школа.- 1908.- № 5-6.- С. 23-36; № 7-8.- С. 43-68.
 19. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу.- Б.м., 1915.- 121 с.; Драгоманов М.П. Вибране "…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні. - К.:Либідь, 1991.- С. 461-558.
 20. Драгоманов М. Швейцарська спілка.- Женева, 1892. - 32 с.
  * *
 21. Драгоманова Л.М. Народные наречия и местный элемент в обучении //Вестник Европы.- 1874.- Кн. 4.- С.544-571.
  Працю М.П.Драгоманова не переглянуто
  * *
 22. Андрусяк Т.Г. Шлях до свободи (М.Драгоманов про права людини). Львів: Світ, 1998.- 189 с.
 23. Атанасов П. Михайло Драгоманов і Софійський університет: Про викладацьку, публіцистичну і громадську діяльність українського вченого-історика в Болгарії //Всесвіт.- 1962.- № 12.- С. 98-100.
 24. Борисенко В.І. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-90-х роках ХІХ ст.- К.: Наук. думка, 1980.-155 с.
 25. Будняк Т.Г., Шпак О.Т. Педагогічні погляди М.П. Драгоманова і сьогодення: Тези Драгоманівських читань. - К.: УДПУ, 1995. - С. 31-32.
 26. Бужинський М. До гімназійних літ Драгоманова //Україна: Наук. двохмісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн. 2-3. - С. 65-69.
 27. Возняк М. Недопущення Івана Франка до доцентури у Львівському університеті //Іван Франко: Статті і матеріали: Зб. - Львів, 1948.-Зб. 1.- С. 43-63. (Відгук М.Драгоманова на цю подію у листуванні з М.Павликом та І.Франком).
 28. Гермайзе О. М.П. Драгоманов в українській історіографії //Україна: Наук. двомісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн. 2-3. - С. 125-145;
 29. Див. також: Філос. і соціол. думка. - 1991. - № 9. - С. 102-130.
 30. Глушко С. Драгоманов і недільні школи //Україна. - 1924. - Кн. 4. - С. 35-37.
 31. Горбенко С.С. Естетико-педагогічні погляди М.П. Драгоманова //Наукові записки: Матеріали зв.-наук. конф. викладачів за 1991 р. - К., 1992. - С. 261-262.
 32. Горболіс Л. Народнорелігійне виховання в сім"ї Драгоманових //Рідна школа. -1997.-№ 5.- С. 17-19.
 33. Грабовський П. Дещо про освіту на Україні //Зоря.-1897, річник ХVІІІ.
 34. Грушевський О. Драгоманов і галицька молодь 1870-х рр. (Франко і товариші) //Україна. - 1926. - Кн. 5.
 35. Димитров І. Спомин останньої лекції професора М.Драгоманова, котру він прочитав 8 ст. ст. юня 1895 р. в аудиторії Ш історико-філологічного курса //Народ.- 1895.-№ 12.- С. 184-185.
 36. Драгоманів-Шимманова Л. Зі споминів про М. Драгоманова //Дзвін. - 1991. - № 10. - С. 137-145.
 37. Михайло Драгоманов: Документи і матеріали. 1841-1994 /Упоряд. Болотова А. та ін.; Ін-т укр. археології та джерелознавства.- Л., 2001.- 731 с.
 38. Зленко Г. Магістерські екзамени Михайла Драгоманова //Жовтень.- 1985.- № 2.- С. 109-112.
 39. Іванченко Р. Клятва: Роман - хроника. /О М.П. Драгоманове/. К.: Дніпро, 1985. - 373 с.
 40. Іванченко Р.П. Раби Києва не мовчали…: До 150-річчя від дня народження М.П.Драгоманова. - К.:Т-во "Знання" УРСР,1991.- 48 с.
 41. Іванюк І.В. Взаємозв"язок національного та інтеркультурного виховання у працях М.Драгоманова //Відродження.- 1998.- № 2.-С.4-7.
 42. Карамаш С. Драгоманов у Києві //Хрещатик.-1995.- 7 липня.- С.5.
 43. Киян Л.Ф. Визначний діяч української освіти (М.П. Драгоманов) //Початкова школа. - 1991. - № 11. - С. 59-62.
 44. Климчик Л.А. Боротьба М.П. Драгоманова за українську народну освіту //Педагогіка і психологія. - 1994. - № 2. - С. 128-135.
 45. Климчик Л.А. Педагогічні погляди М.П. Драгоманова: Дис. … канд. пед. наук. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1995. -158 с. (Розділи: Соціально-педагогічні основи просвітницької діяльності М.П.Драгоманова. - Розвиток М.П.Драгомановим ідей про національну школу). - Літ.: 133 назви.
 46. Климчик Л. Рідна мова в контексті педагогічних поглядів М.Драгоманова // Михайло Драгоманов:Документи і матеріали.1841-1994.-Львів, 2001.- С. 637-644; Початкова школа.- 1994.- № 1.- С. 51-54;
 47. Круглашов А. Михайло Драгоманов про історичну долю та завдання освіти на Україні //Рад. шк. - 1991. - № 8. - С. 90-93.
 48. Круглашова А.М. Наукова спадщина Михайла Драгоманова //Трибуна. - 2001. - № 9-10. - С. 32-34.
 49. Лукеренко В. Видатний просвітитель: Про укр. вченого, громадського діяча і публіциста М.П.Драгоманова //Войовничий атеїст.-1963.- № 9.- С. 51-53.
 50. Лукеренко В.Л. Світогляд М.П.Драгоманова. - К.: Наук. думка, 1965.-(Про організацію М.П.Драгомановим недільних шкіл с. 15-16).
 51. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Педагогічні ідеї М.П. Драгоманова, Б.Д. Грінченка // Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки. - К., 1999. - С. 174-185.
 52. Магеря О.П. Етичні погляди Михайла Драгоманова //Суспільно-історична спадщина М.П. Драгоманова і сьогодення: Тези Драгоманіських читань. - К.: УДПУ, 1995. - С. 27-28.
 53. Майборода С. Педагогічна діяльність М.П. Драгоманова //Наукові записки: Матеріали зв.-наук. конф. викладачів за 1991 р. - К.: КДПІ 1992. - С. 259-261.
 54. Мельник В.А. Український просветитель М.П. Драгоманов //Вопросы истории. - 1968. - № 3. - С. 205-208.
 55. Мисюра Ф.А. М.П. Драгоманов про місце освіти і культури в житті суспільства //Наукові записки: Матеріали зв.-наук. конф. викладачів за 1991 р. - К.: КДПІ, 1992. - С. 261-262.
 56. Михайло Драгоманов і українське національне відродження: Тези доп. і повідомлень респ. наук. конф. молодих вчених, присвяч. 150-річчю з дня народження М.П.Драгоманова, Київ, 22-33 трав. 1991 р. - К.,1991.- 125 с. -Із змісту: Терлецький В.В. М.П.Драгоманов і К.Д.Ушинський в поглядах на українську народну школу, с. 9-12. -Майборода С.В. Просвітительська діяльність М.П.Драгоманова, с. 64-66. - Зайченко В.І. Проблеми освіти і виховання в педагогічній публіцистиці М.П.Драгоманова, с. 114-117.
 57. Міяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету /Україна: Наук. двомісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн. 2-3. - С. 90-96.
 58. Муравицька М. Апостол правди і науки: Концепція національної освіти М.П.Драгоманова //Рідна школа.-1996.- № 4.-С.5-8.
 59. Мухін М.І. Недільні школи в умовах класової боротьби трудящих //Радянська школа.- 1976.- № 9.- С. 104-105.
 60. Новиченко Л.М. Просвітитель // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова. - К: Наук. думка, 1991.- С. 96-114.
 61. Норкіна О.Ф. Спорідненість гуманістично-спрямованих педагогічних ідей в творчій спадщині М.П.Драгоманова і С.Ф.Русовой - як джерело сучасної інноваційної практики викладання в школі //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук.пр. -К.:КДЛУ, 2000. - Вип. 9. -С. 121-124.
 62. Панько Т.І. Нація і мова в системі поглядів М.Драгоманова і М.Грушевського.- Львів:Ун-т ім. І.Франка, 1991.- 53 с.
 63. Потапенко Е.К. Болгаро-русские педагогические связи в ХІХ веке. -К.: Вища школа, 1992.-112 с.
 64. *Проблема мовної освіти у творчій спадщині М.П.Драгоманова //Почат. школа.-1996.- № 4.
 65. Пчілка О. Спогади про Михайла Драгоманова //Україна: Наук. двомісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн. 2-3. - С. 38-64; Див. також: Пчілка О. Твори. - К.: Дніпро. 1988. - С. 498-553.
 66. Русова С. Думки Драгоманова про освіту //Світло.-1910.-Грудень.-С.32.
 67. Савинець В.К. Іван Франко і сучасна йому педагогічна думка в Галичині.- Львів, 1961.- 99 с.
 68. Сірополко С. М.Пірогов і М.Драгоманов //Шлях виховання і навчання.- 1931.- № 1-9.- С.263-371.
 69. Слова Драгоманова про молодіж: (Пригадка на часі) // Руслан.- Львів, 1911.- Ч. 83(14(1) квітня.
 70. Студинський К. Перша зустріч Михайла Драгоманова з галицькими студентами //Україна: Наук. двомісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн 2-3. - С. 70-75.
 71. Сухорський С.О. До проблеми педагогічних поглядів Михайла Драгоманова //Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова: зб наук праць /Відп. ред. Р.С.Міщук.- К.:Наук. думка, 1991.- С. 158-168.
 72. Ткачук А.П. Апостол правди і науки (Національно-культурна концепція Михайла Драгоманова) //Рідна школа.- 1994.- № 3-4. -С.10-12.
 73. Федченко П.М. Михайло Драгоманов: Життя і творчість.-К.:Дніпро, 1991.- 362 с.
 74. Франко І.Я. Педагогічні статті та висловлення.- К: Рад. шк.,1960.-299 с.
 75. Чернихівський Г.І."…Тонкий і найобдарованіший педагог": До 150-річчя з дня народження М.П.Драгоманова //Радянська школа.- 1991. - № 9. - С.78-80.
 76. Шамрай С. Уривок споминів Ол. Ол. Русова про М.П. Драгоманова //Україна: Наук. двомісячник українознавства. - К.: ВУАН, 1926. - Кн. 2-3. - С. 97-99.
 77. Штрихи до наукового портрета М.Драгоманова: Зб. наук. пр. -К.:Наук. думка, 1991.


pisma@dragomanov.info,
malorus.org, копилефт 2006 г.