зеркало: германия
ГлавнаяНовостиЦитатыРейтингЖЖ-Блог


 286 
Ludobojstwo
dokonane przez nacjonalistow ukrainskich na Polakach w wojewodztwie tarnopolskim 1939-1946


Вроцлав 2006

1184 стр., 57.50 Мб.подробнее | подписаться | скачать


первая назад ... 91 ... 182 ... 273 ... 364 ... 455 ... 548 ... 654 ... 760 ... 866 ... 972 ... 1078 ... вперед посл.

  Rozdzia? 19. Relacje i wspomnienia ?wiadk?w -powiat Borszcz?w
  zamiar opuszczenia Germak?wki i wyjechania na zach?d Polski. W zwi?zku z powy?szym czynili przygotowania i sprzedawali ze swego dobytku, co tylko mogli, aby uzbiera? troch? grosza. Og?osili te?, ?e sprzedaj? krow?. Przyszli jacy? ludzie targowa? si? o ni?, ale Zosia nie potrafi?a si? z nimi dogada?, wys?a?a wi?c synka To?ka do le?nicz?wki po ojca, by przyszed? i za?atwi? spraw?. Ch?opczyk pobieg? po ojca, ale za chwil? powr?ci? z p?aczem, ?e jaki? pan go kopn?? i mia? na g?owie czapk? tatusia.
  Zaniepokojona Zosia pobieg?a do le?nicz?wki i zobaczy?a m??a z uci?t? g?ow?. Przebywa?a tam liczna grupa pijanych banderowc?w. Oni zatrzymali Zosi?, najpierw j? zbiorowo zgwa?cili, nast?pnie w?o?yli j? do du?ego worka, po?o?yli na ziemi, i zacz?li ?wiczy? rzucanie no?y w worek. Podobno ta zabawa trwa?a do?? d?ugo. Ofiara strasznie krzycza?a i cierpia?a, a? wreszcie skona?a. Ma?ym To?kiem zaopiekowali si? ludzie ze wsi. Jego babcia ?ci?gn??a go do Kanady.
  Oboje, Zofia i Safron Kifjakowie, spoczywaj? na cmentarzu w Germak?wce. W jednym grobie Ukrainiec i Polka, oboje zamordowani przez ukrai?skich banderowc?w. W drugiej polowie 1944 r. w Germak?wce by?y dalsze ofiary. W nie ustalonych okoliczno?ciach zagin??y bez wie?ci dwie siostry Eugenia i Helena Kropielnickie. Obie postanowi?y w sytuacji zagro?enia opu?ci? wie?. Z tobo?kami na plecach uda?y si? na dworzec kolejowy z zamiarem wyjazdu poci?giem do Mielnicy Podolskiej, do kt?rej jednak nigdy nie dojecha?y. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e zosta?y uprowadzone przez banderowc?w, zamordowane i w nieznanym miejscu zakopane. Podobnie zagin??a bez wie?ci Mas?owska, kt?rej ojciec by? kowalem w Germak?wce.
  Jan Dankiewicz, inwalida, zosta? przez banderowc?w schwytany, oprawcy zwi?zali go i ?ywcem wrzucili do g??bokiej studni folwarcznej, w kt?rej dawniej pojono konie i krowy powracaj?ce z pastwisk. Na szosie w pobli?u wsi, jeden z banderowc?w zastrzeli? kilkunastoletni? dziewczynk? - Paulink? Piaseck?.
  Od wrze?nia 1941 do pocz?tku 1945 r. we wsi z r?k banderowc?w zgin??o ponad 100 os?b, w tym 5 Ukrai?c?w. Z ponad 1000 Polak?w mieszka?c?w Germak?wki, nie pozosta? na miejscu ani jeden Polak. Wszyscy ocaleni zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnych dom?w i ucieczki do Mielnicy Podolskiej lub Borszczowa, a p??niej do wyjazdu w ramach tzw. „repatriacji" na zach?d Polski.
  Ostr?w Wlkp. 1998 г., Stanislaw Leszczy?ski.
  13. Sabina Posyniak - Stob?dka Muszkatowiecka / 17.04.1945 r. /
  17 kwietnia 1945 г., oko?o godziny 2300, do mego domu wesz?o kilku uzbrojonych ludzi. Ubrani byli w mundury ?o?nierzy niemieckich i sowieckich. M?wili po ukrai?sku, j?zykiem regionalnym, jakim pos?ugiwali si? miejscowi Ukrai?cy. Uzbrojeni byli w karabiny, jeden z nich mia? automat i pistolet, niekt?rzy mieli bagnety i granaty przypi?te do pas?w.
  Pierwszy, kt?ry wszed? do mieszkania pyta? o drog? do Borszczowa i zarz?dzi? bym przygotowa?a kolacj? dla 5 os?b i potem wyszed?. Nie up?yn??o kilka minut, nawet nie zd??y?am pomy?le?, co przygotowa?, gdy do mieszkania wtargn??o 5 banderowc?w.
  W tym czasie przebywa?o w nim 5 os?b: na ???ku spa? brat mego m??a Franciszek Posyniak, /55 lat/, moja kuzynka Stanis?awa Kisielewska /10 lat/, i moja c?rka Maria Posyniak П lat/ oraz na krze?le siedzia?a s?siadka J?zefa Popiel /60 lat/.
  Po wej?ciu do mieszkania jeden z morderc?w g?o?no krzykn??: „Wszyscy pod ?cian?" i po tym okrzyku zacz?li strzela?. Instynktownie upad?am na pod?og? obok ???ka, na sekund? przed strzelaniem! Krew szwagra, zabitego na ???ku sp?yn??a na moj? g?ow?. Podobnie krew pozosta?ych os?b p?yn?ca po pod?odze ca?? mnie obla?a. Zamar?am w bezruchu, udawa?am zabit?.
  Po chwPi jeden z prowodyr?w banderowskiej boj?wki wydal rozkaz „Sprawd? czy kto? jeszcze ?yje i podpalaj cha?un?". Jeden z nich wyszed? z mieszkania i podk?ada? ogie? z czterech stron, drugi natomiast sprawdza? czy kto? prze?y?. Kiedy podszed? do mnie, le-
  545
первая назад ... 91 ... 182 ... 273 ... 364 ... 455 ... 548 ... 654 ... 760 ... 866 ... 972 ... 1078 ... вперед посл.
В Н И М А Н И Е !
Данный текст был получен автоматически из OCR-программы,
и еще не прошел редакцию, выверку и верстку !

При необходимости использования текста, обязательно сверяйте его с DjVu/PDF-факсимилем !

МНИБ - http://malorus.ru/mnib/
Малорусская Народная Историческая Библиотечка
Кольцо Патриотических Ресурсов