зеркало: германия
ГлавнаяНовостиЦитатыРейтингЖЖ-Блог


 286 
Ludobojstwo
dokonane przez nacjonalistow ukrainskich na Polakach w wojewodztwie tarnopolskim 1939-1946


Вроцлав 2006

1184 стр., 57.50 Мб.подробнее | подписаться | скачать


первая назад ... 138 ... 276 ... 414 ... 552 ... 690 ... 828 ... 887 ... 946 ... 1005 ... 1064 ... 1123 ... вперед посл.

  Rozdzia?30. Relacje i wspomnienia ?wiadk?w -powiat Tarnopol
  b?stwo w Szybowicach ko?o Prudnika. Tu po jakim? czasie spotka?em kobiet?, pochodz?c? ze wsi pod Tarnopolem, kt?ra opowiedzia?a mi, ?e na pocz?tku listopada 1943 roku przechodzi?a w swojej wsi Do?he obok jednej z suszar? tytoniu i s?ysza?a odg?osy jakiej? szamotaniny i j?ki. Zapyta?a: „Kto tam jest?", „Otw?rz c?rko - odezwa? si? cz?owiek - i uwolnij mnie. Jestem ksi?dzem z Baworowa". Kobieta podwa?y?a zamkni?te drzwi i zobaczy?a zwi?zanego m??czyzn?. Pomog?a mu rozplata? sznury, a on podzi?kowa? za uwolnienie i poszed? ku mostowi na rzece Seret, gdzie wpad? w r?ce banderowc?w.
  Kobieta by?a spokrewniona z ukrai?sk? rodzin?, w kt?rej by? m?ody m??czyzna. Gdy weszli sowieci, zosta? on wcielony do wojska i skierowany na front. Zanim sko?czy?a si? wojna - powr?ci? do domu. By? bez obu n?g. Op?akiwa? swoje nieszcz??cie i zapija? gorycz samogonem. Pewnego razu krzycza?, ?e zapewne B?g go tak srogo ukara? za ?mier? ksi?dza, przy kt?rej asystowa?. „Pi?? go r?n?li?my. Bo?e zmi?uj si? nade mn? - be?kota?".
  I by?a to ostatnia wiadomo?? o losie ksi?dza Karola Procyka. Jego cia?o nigdy nie zosta?o znalezione. Z opisu wygl?du bandyt?w, kt?rego dokona? ch?opiec zmuszony do podst?pnego wej?cia na plebani?, wygl?da?o, i? w grupie morderc?w by? niejaki Brylantowicz - bandyta ze wsi Magdal?wka. S? ?wiadkowie, kt?rzy widzieli, ?e zosta? on z?apany przez radzieck? milicj?, ale nie kojarzono go z morderstwem ksi?dza, o kt?rym s?uch zagin??.
  Tadeusz Bednarczuk
  Franciszek Bednarski - ?ozowa (29.12.1944 r.)
  By?em ?wiadkiem.
  Mia?em wtedy 16 lat. Ojciec by? na wojnie, a ja mieszka?em z mam? i siostr?.
  Owego tragicznego wieczora, oko?o godziny 2200 pok?adli?my si? do ???ek w ubraniach. Postanowili?my, ?e w razie niebezpiecze?stwa, b?dziemy ucieka? przez drog? do ukrai?skiej rodziny Snihur?w. Zdrzemn??em si?. Nagle us?yszeli?my dono?ny glos. Krzycza? Karol Mazurkiewicz, kt?ry bieg? od ko?ca wsi do ?rodka alarmuj?c, ?e banderowcy zbli?aj? si? od strony Kurnik. Mama zawo?a?a: „uciekajmy". U Snihur?w ju? nie spali. Gospodarz ukry? si? na strychu, reszta rodziny w budynku gospodarczym, a my troje z nimi. Mieszkanie by?o otwarte. Wnet s?siadka, Maria Cie?la, zacz??a stuka? do okien aby obudzi? domownik?w. Dopadli j? bandyci. Na rogu domu zamordowano tak?e jej biegn?c? c?rk?, Stefci?. Okaza?o si?, ?e u Snihur?w te? jest niebezpiecznie. Mama zarz?dzi?a aby?my „uciekali do K?osa". Ruszyli?my op?otkami. Ja przodem, a za mn? Ja?ko Snihur, mama, siostra i jeszcze kto? z ty?u. Gdy zbli?yli?my si? do domu K?osa, mama zacz??a wo?a?: „Felku, to ja Michalina, nie strzelaj". Weszli?my. Przy bramie sta? gospodarz z karabinem, na rogach domu Franek Stocki i Micha? ?wiciarz, te? z karabinami. By? mi?dzy nimi te? Stanis?aw Krzy?anowski. To on zaprowadzi? nas do szopy, gdzie by?o ju? sporo ludzi. Wiele os?b zgromadzi?o si? w mieszkaniu, spichrzu i w piwnicy. Po chwili udali?my si? do s?siada, Adama Cie?li, i skryli?my si? w piwnicy. Tam te? by?o pe?no ludzi. Siedzieli?my cicho, a? nadjecha?a pancerka.
  Dwudziestoletniego W?adka Snihura, syna Iwana, nie by?o w domu, my?leli?my, ?e nale?a? do bandy, ale on pracowa? na kolei i w tym czasie byl na kursie. Zreszt?, gdyby by? w?r?d banderowc?w to na pewno zatroszczy?by si? o los tak licznej rodziny. By?o kilka przypadk?w, ?e banderowcy z Kurnik, Szlachciniec, Czernichowiec i Dubowiec nie dopu?cili bandyt?w do swoich krewnych. Omini?to z daleka kilka dom?w ukrai?skich i mieszanych, jednak nie wszystkie. Oszcz?dzono rodzin? Iwana Skwaru?y?skiego, Ukrai?ca ze Szlachciniec o?enionego ze Stefani? Zagrobeln?, „Naciowego Ignaszka". Ocala?a te? rodzina jego s?siada, Micha?a Zagrobelnego, maj?ca krewnych w Dubowcach oraz rodzina Anczurowskich „Kowalowych", dzi?ki zi?ciowi Wasylowi Ba?abanowi ze Szlachciniec. Omini?to te? zagrod? Iwana Szuma?skiego, Ukrai?ca ze Szlachciniec, ?onatego z Mari? Drop „Trymbulank?".
  825
первая назад ... 138 ... 276 ... 414 ... 552 ... 690 ... 828 ... 887 ... 946 ... 1005 ... 1064 ... 1123 ... вперед посл.
В Н И М А Н И Е !
Данный текст был получен автоматически из OCR-программы,
и еще не прошел редакцию, выверку и верстку !

При необходимости использования текста, обязательно сверяйте его с DjVu/PDF-факсимилем !

МНИБ - http://malorus.ru/mnib/
Малорусская Народная Историческая Библиотечка
Кольцо Патриотических Ресурсов