зеркало: германия
ГлавнаяНовостиЦитатыРейтингЖЖ-Блог


 286 
Ludobojstwo
dokonane przez nacjonalistow ukrainskich na Polakach w wojewodztwie tarnopolskim 1939-1946


Вроцлав 2006

1184 стр., 57.50 Мб.подробнее | подписаться | скачать


первая назад ... 147 ... 294 ... 441 ... 588 ... 735 ... 887 ... 937 ... 987 ... 1037 ... 1087 ... 1137 ... вперед посл.

  Rozdzia? 31. Relacje i wspomnienia ?wiadk?w -powiat Trembowla
  Jesieni? 1944 r. coraz g?o?niej zacz?to m?wi? o wyje?dzie Polak?w na Zach?d. W wyniku ci?g?ego zagro?enia ze strony Ukrai?c?w oraz nacisk?w ze strony Sowiet?w, pierwsze transporty ruszy?y wiosn? 1945 r. Wysiedlenie trwa?o do jesieni tego? roku. W Bory- cz?wce pozosta?o zaledwie kilka starszych os?b. Do wsi sprowadzono ?emk?w z Bieszczad i okolic Jaros?awia, kt?rzy mieszkaj? tam do dzi?. Boryczowianie osiedlili si? w r??nych miejscowo?ciach ziem zachodnich. Od 1995 г., co roku, pod koniec czerwca, spotykaj? si? na zjazdach w Lubinie.
  Wroc?aw 2002 г., Eugenia ?mielska.
  26. Aleksander ?nie?ek, Ludwik ?nie?ek, Bronis?awa ?nie?ek - Laskowce /23.01.1945 r. /
  Byli?my ?wiadkami:
  23 stycznia 1945 r. kilkuosobowa grupa Polak?w wraca?a jednokonnym wozem z pracy z Budzanowa do Wierzbowca. Przy lesie kosowskim, jad?cych zatrzyma? „?o?nierz radziecki" informuj?c, ?e przejazd szos? jest wzbroniony i skierowa? ich na le?n? drog? do lasu, w kierunku le?nicz?wki. Po oddaleniu si? od szosy oko?o 200 metr?w, jad?cy zauwa?yli, ?e na le?nej polanie stoi liczna grupa uzbrojonych banderowc?w. Okaza?o si?, ?e tym „?o?nierzem radzieckim" by? przebrany banderowiec. W ?rodku, mi?dzy banderowcami, kl?cza?y trzy osoby: Tekla Jawna i dw?ch Polak?w z Mogielnicy o nie ustalonych nazwiskach. Po chwili przyprowadzono Franciszk? Dragan z Wierzbowca oraz zatrzymano jad?cych wozem. Kazano im zej?? z,wozu i do??czono do kl?cz?cych os?b. Byli to: J?zef Adam?w, J?zef Bu?a, Aleksander ?nie?ek, Ludwik ?nie?ek i Micha? Grycan. Zatrzymanych pytano kim s?. Wszyscy przyznali si?, ?e s? Polakami, jedynie Micha? Grycan powiedzia?, ?e jest Ukrai?cem i nazywa si? Michaj?o Hryc?j. Kazano mu zm?wi? po ukrai?sku pacierz, co wykona? poprawnie. Jeden z banderowc?w zabra? go ze sob? i odprowadzi? na skraj lasu. Micha? Grycan, korzystaj?c z chwilowej nieuwagi konwojenta, rzuci? si? do ucieczki i uda?o mu si? zbiec. Wszystkim na polanie kazano si? rozebra? do bielizny i zdj?? obuwie. 7 os?b ustawiono w jednej grupie i jeden z banderowc?w pu?ci? seri? z karabinu maszynowego. Wszyscy upadli na ziemi?. Na miejscu ponie?li ?mier?: J?zef Adam?w, Franciszka Dragan, Tekla Jawna, dw?ch mieszka?c?w Mogielnicy, natomiast J?zef Bulak zosta? ci??ko ranny i po kilku godzinach zmar? na skutek du?ego up?ywu krwi.
  Podczas rozstrzeliwania, Aleksander ?nie?ek oblany krwi? z ran pomordowanych upad! na ziemi?, przele?a? nieruchomo a? do odej?cia morderc?w. Nie zauwa?ony przez nikogo dotar? do swego domu. Natomiast Ludwik ?nie?ek, podczas rozstrzeliwania rzuci? si? do ucieczki i uda?o mu si? wpa?? w le?n? g?stwin? i dotrze? do domu obok kamienio?om?w w Budzanowie. Dom nale?a? do Ukrai?ca, gdzie si? ukrywa? przez pewien czas. O uprowadzeniu Polak?w powiadomi?a posterunek Istriebitielnego Batalionu w Budzanowie, id?ca oko?o 200 metr?w za furmank?, Bronis?awa ?nie?ek. Dow?dca posterunku wys?a? natychmiast grup? ?o?nierzy, kt?ra przyby?a na miejsce zbrodni, zabra?a rannego J?zefa Bulaka i zmusi?a banderowc?w do przerwania uprowadzenia tego dnia z drogi przeje?- d?aj?ch i przechodz?cych Polak?w.
  Aleksander ?nie?ek, Bronis?awa ?nie?ek, Ludwik ?nie?ek.
  27. Kazimierz Turza?ski - Pleban?wka / 23.11.1943 r. /
  By?em ?wiadkiem:
  Mia?em 16 lat. Tego dnia (23 listopada 1943 r.) wieczorem mama powiedzia?a do ojca, aby poszed? razem ze mn? spa? poza domem. Ojciec pob?a?liwie u?miechn?? si? i powiedzia?:
  884
первая назад ... 147 ... 294 ... 441 ... 588 ... 735 ... 887 ... 937 ... 987 ... 1037 ... 1087 ... 1137 ... вперед посл.
В Н И М А Н И Е !
Данный текст был получен автоматически из OCR-программы,
и еще не прошел редакцию, выверку и верстку !

При необходимости использования текста, обязательно сверяйте его с DjVu/PDF-факсимилем !

МНИБ - http://malorus.ru/mnib/
Малорусская Народная Историческая Библиотечка
Кольцо Патриотических Ресурсов