зеркало: германия
ГлавнаяНовостиЦитатыРейтингЖЖ-Блог


 286 
Ludobojstwo
dokonane przez nacjonalistow ukrainskich na Polakach w wojewodztwie tarnopolskim 1939-1946


Вроцлав 2006

1184 стр., 57.50 Мб.подробнее | подписаться | скачать


первая назад ... 157 ... 314 ... 471 ... 628 ... 785 ... 947 ... 987 ... 1027 ... 1067 ... 1107 ... 1147 ... вперед посл.

  Rozdzia? 34. Relacje i wspomnienia ?wiadk?w -powiat Zbor?w
  schowk?w bro?, wyznaczaj? plac?wki i przygotowuj? si? do obrony. Pod wiecz?r s?ycha? terkot karabin?w maszynowych. Z 6 na 7 prawie nikt nie ?pi. Noc? z zaskoczenia wpada do wsi rosyjski patrol. Okaza?o si?, ?e czo??wka wojsk rosyjskich natkn??a si? pod Baszu- kami na band? ukrai?sk?, id?c? spali? i wymordowa? mieszka?c?w Bukowiny. Wywi?za?a si? walka, w kt?rej zgin??a wi?kszo?? bandyt?w, a reszt? Rosjanie wywie?li w g??b Rosji. Zrozumia?a te? sta?a si? nag?a ucieczka mundurowych. Bali si? okr??enia. P??niej dowiedzieli?my si?, ?e banda, w czasie potyczki z Rosjanami, wys?a?a konnego go?ca do Za?oziec z pro?b? o pomoc, ale Niemcy odm?wili. Tym razem witali?my oddzia?y rosyjskie jak wybawicieli. We wsi zn?w si? zakot?owa?o. Wsz?dzie by?o pe?no wojska. Jedne oddzia?y wyrusza?y na front ko?o Za?oziec, inne wraca?y na odpoczynek. Ruch by? du?y, ale nareszcie mieli?my wzgl?dnie spokojne noce.
  7 kwietnia 1944 roku zosta?a przeprowadzona powszechna mobilizacja. M??czy?ni w wieku od 18 do 50 lat zabrano do wojska. W maju wie? ze wzgl?du na blisko?? frontu, kt?ry ustali? si? tu? za Za?o?cami zosta?a ewakuowana na wsch?d. Ludno?? zosta?a przerzucona a? do Szymkowiec, Rzeszni?wki i innych miejscowo?ci. Trasa wiod?a przez Koby- li?, Bolizuby i Ko?odno. Przeje?d?aj?c przez ukrai?skie wioski, widzieli?my spalone lub zdewastowane puste zagrody polskie, a polskie wioski, jak Ko?odno, by?y jednym wielkim rumowiskiem. Zgliszcza zacz??y ju? przerasta? chwasty. Gdzieniegdzie po podw?rzach kr?ci?y si? pojedyncze osoby. Mo?e cudem ocaleni, a mo?e krewni lub znajomi ogl?dali ?wiadectwo barbarzy?stwa „heros?w" spod znaku tryzuba. Na jednym z podw?rek na mogile pali?a si? ?wieczka.
  W tym czasie zamordowanych grzebano na miejscu. Groby by?y wsz?dzie. Mogi?ami by?y te? studnie lub ruiny dom?w. Stercz?ce wsz?dzie na pogorzeliskach kominy przypomina?y wyci?gni?te w g?r? r?ce, wo?aj?ce o pomst? do nieba. Tak samo wygl?da?y wsie Netreba i Nowiki. W Szymkowicach wszystkie okoliczne lasy pe?ne by?y sowieckiego wojska, kt?re wy?apywa?o i wyci?ga?o z kryj?wek pojedyncze osoby i grupy banderowc?w i wysy?ano ich w g??b Rosji.
  Na Bukowin? wr?cili?my tu? przed ?niwami, gdy front przesun?? si? dalej na zach?d. W?adze sowieckie przyst?pi?y wkr?tce do realizacji wcze?niej ustalonych plan?w. Na pocz?tek wprowadzono wysokie obowi?zkowe dostawy. Za niewywi?zanie si? z tych dostaw trzech polskich gospodarzy: Sebastian G?owacki, W?adys?aw G?rski i Karol Suchecki zostali zes?ani do ?agr?w i prac w kopalni w Donbasie, gdzie zgin?li.
  ?niwa, podorywki, wykopki i siewy jesienne przebiega?y wzgl?dnie spokojnie, ale niezbyt sprawnie i zbyt wolno. Nie by?o m??czyzn do pracy. Musia?y ich w pracy zast?pi? kobiety i dzieci, kt?rym niezbyt sprawnie sz?o pos?ugiwanie si? ko?mi, p?ugami, bronami i kosami. Nieliczni m??czy?ni, kt?rzy zostali we wsi, pomagali jak mogli i s?u?yli rad?.
  Jesieni? ponownie dali zna? o sobie banderowcy. Polak?w zabrano do wojska, a wi?kszo?? Ukrai?c?w uciek?a od poboru do las?w i tam zasili?a bandy UPA, kt?re zacz??y ponownie napada? i mordowa? Polak?w. I wreszcie sta?o si? to, co zaplanowali banderowcy. W sobot? 1 listopada 1944 roku p??nym wieczorem, od strony Mi?kowego B?ota, posypa?y si? pociski zapalaj?ce. Zacz??y p?on?? budynki pokryte s?om?. Napastnicy z g?o?nymi okrzykami zaatakowali wie?.
  Czuwaj?ca polska samoobrona otworzy?a ogie? z karabin?w i u?y?a r?cznych granat?w. W zagrodzie Krakowiaka broni? plac?wki przed nacieraj?cymi banderowcami Czapla z synem W?adkiem. Mietek Dec strzela? ukryty za stodo?? Draganowej, a W?adek Wojtu??w i Miko?aj Szeliga prowadzili ogie? z pobliskiego lasku. Atak banderowc?w w tym miejscu zosta? zatrzymany. Wycofali si? z tego rejonu, ale du?? si?? uderzyli w innym miejscu, w rejonie zagr?d Barana i Matywuszk?w. Tam" uda?o si? im wedrze? w g??b wsi.
  W tym czasie wi?kszo?? mieszka?c?w zdo?a?a uciec w kierunku osiedla Zagumiaki, nast?pnie na pola i ukry? si? w lesie. Moja babcia zabra?a ze sob? nawet dwie krowy. Niekt?rzy ukryli si? w r??nych kryj?wkach w pobli?u zagr?d. Moja rodzina by?a w tym czasie w ogrodzie. Obok pali?y si? ju? niekt?re budynki. W pobli?u nas, do sadu wpad? wystrzelony przez banderowc?w pocisk mo?dzierzowy. Widzia?em jak drog? biegli banderowcy
  944
первая назад ... 157 ... 314 ... 471 ... 628 ... 785 ... 947 ... 987 ... 1027 ... 1067 ... 1107 ... 1147 ... вперед посл.
В Н И М А Н И Е !
Данный текст был получен автоматически из OCR-программы,
и еще не прошел редакцию, выверку и верстку !

При необходимости использования текста, обязательно сверяйте его с DjVu/PDF-факсимилем !

МНИБ - http://malorus.ru/mnib/
Малорусская Народная Историческая Библиотечка
Кольцо Патриотических Ресурсов