зеркало: германия
ГлавнаяНовостиЦитатыРейтингЖЖ-Блог


 52 


Годовая подборка Народа за 1892-ый год

Львов,1892

252 стр., 14.60 Мб.подробнее | подписаться | скачать


первая назад ... 7 ... 14 ... 21 ... 28 ... 35 ... 42 ... 77 ... 112 ... 147 ... 182 ... 217 ... вперед посл.

  — 39 —
  то на рівні, але й висшс москвофілів власне там, де виступали спільно, ианр. на вічах народних у соймі, де народовець Романчук сгав , б?в навіть головою обох, чи навіть усіх трьох 1 партій. Тілько було далі йти тою . дорогою, то верх народовців над москвофілами був би пе- внісінький просто через те, що народовці все таки діяльнійші й спосібиійгні. Своєю дорогою, народовці мусіли би. були трохи порадикалиги- ся, і тоді довго мали би були перед і супротів нас. Нова ера знесла сю вигідну гюзіцію народовців за одним подувом і головно дала можність ожити старорускій партіі, загал котроі вже j був ішов за народовцями Ми вже й не кажемо про те що нова ера немовби сотворена для зросту нашоі радикальної партіі, котра власне серед народу починає мати чим раз більше. прихильників. Тепер народовці впали низше, ніж стояли москвофіли перед 1880 р, тепер украйінство в Галичині дожило того сорому, що его патентовані репрезентанти стали сер- "віяістами й обскурантами навіть супротів старих москвофілів і рутенців, що тепер домагаються папр. загального голосованя, тим часом як народовці „демократи", т. є. прихильники нано- ваня народу, нехтують єго з ревністю, достойною красгаоі справи. А орган львівских угодовців іще й чвани гься в ч. 8, що народовці мають тепер аси в руках! Наівні, наівні! таже вже і пайелінійгаі ваші прихильники переконалися, що вести політику то не те, що грати в карти на Бесіді! А зрештою, ану-ж ми вам заграємо мізерки ? На що тоді здали ся ваші аси '?...
  Ще одно. В згаданій дописі п. Романчука в ч. 4. Діла є ще одна дуже характерна річ, котра показує всю політичну бездарність руских послів. Д. Романчук розказує, що в комісії всріФІкаційиій б новембра 1891 р. посол Те- лішевский виступив протів важности вибору гр. Борковского, контркандидата дра Т. Окунев- ского, бо при виборі тім „діялися незаконно- сти, з причини котрих з рускоі сторони внесений був протест". Та протів п. Телішевского голосували спм разом усі члени комісії, навіть прихильні Русивам, напр. молодо Чехи і другі. „З причини такого результату в комісії, - каже її. Романчук — рускі посли п ост аио в и л и н с оспорювати того вибору в па латі, щоб і тут не були зовсім о с а м о ч е ні". Якби теперішні рускі посли в раді державній вийшли були з вільного вибору народа, то такою аргументацією можна би глибоко обуритися. Ажеж напр виступи такого ПернерсторФера також „осамочені" а про те трясуть палатою і відзиваються в серцях міліонів людности, через що й правительство з тими виступами дуже числиться. Та, иозаяк ми знаємо, що рускі посли вибрані під певними умовами, при котрих вони просто не Мали ані відваги ані охоти виступити явно в обор оці радикального к а н д и д а т а, бо йім тепер любійший польский магнат, клерикал, ретроград та визискувач рускоі робучоі людности, — то нам приходить тілько
  сказати: Не богатож ви зробите, при такій засаді, для рускоі справи—адже-ж вона вся „осамо- чена", і в раді державній і в соймі, і скрізь! Тож найліпше було би не морочити загалу Русинів арозвязати руский клюб і поперти туди, де найменше „осамоченя". М. Павлик.
  ЧИ ТО НАРОДОВЦІ? Так мимоволі при- ходиться питати себе самого, читаючи від якогось часу вступні статі „Д?ла", того органу „народноі" партіі і єі „конструктивних" елементів. Народовці — люде, що опираються на народі, ідуть з ним разом, поступають в дусі єго потреб і бажань — чи не так? До недав- на можна було без сорому сказати, що так. Народовці прислухувалися досить пильно до голосу народа, скликали єго на віча та наради, силувалися сяк чи так заспокоювати єгопотре- треби і бажаня. Тим іменно способом, ідучи дорогою вказаного пок. В. Барвінским, ведучи досить широку політичну агітацію серед народа, народовці з купки людей, котрих лучили Такі а такі погляди язикові, етнографічні та історичні, сталися партією політичною. Початок тої партіі і єі сили датуєся без сумніву від першого віча у Львові, скликаного В. Барвінским; дальші віча народні становили немов ступні зросту тоі партіі. Се такий Факт, котрому, надіюсь, ніхто не заперечить.
  А щож бачимо нині ? Яг: той Zauberlehrling в Гетевій баляді, народовці, а властиво та йіх часть, що держить у руках пресу і має змогу висказувати своі думки прилюдно, обхоплена якоюсь дикою трівогою, повторяє в дусі: „Herr, die Nothist gross: die ich rief die Geister, werd' ich nun nicht los! До тепер ми держали з народом школу, приучуючи єго до політичної самосвідомости і самодіяльности. а тепер він починає ставати кісткою з горлі нашим висо- кополітичним плянам і замислам!"
  І ми дожили явищ, котрі ще в р. 1890, підчас памятних зборів „Народноі Ради" певно ніхто з зібраних там народовців не вважав можливими. Народовска преса починає агітувати против усяких обявів народноі самосвідомости і самодіяльности, виражався з погордою і злобою о народних вічах і вірно вторує урядовій „Народній часописи", котра в своій щирости прямо сказала, що у нас люде за бо- гато займаються політикою за богато думають про справи загальні, котрих не розуміють, за богато критикують людей поставлених на свічниках. Докінчуючи гідно сю думку, „Д?ло" каже виразно, що наш загал повинен цілковито здати керму справ політичних в руки тим, що до того покликані, т. є. послам. В дівочій встидливости орган колись то народовский не каже навіть, хто властиво „покликав" тих послів, а вже очевидно й не заїкався о тім. що виборці, яко манданти сих послів, з духа кон- стітуціі мають право, ба й обовязок до контролі йіх ділань. Чому би вже не повторити ясно і виразно слова Иосифя II. сказані до якогось моравского мужика: „Arbeiten nnd nix plauschen!"
  Вже й чужі люде бачуть, до чого довести
первая назад ... 7 ... 14 ... 21 ... 28 ... 35 ... 42 ... 77 ... 112 ... 147 ... 182 ... 217 ... вперед посл.
В Н И М А Н И Е !
Данный текст был получен автоматически из OCR-программы,
и еще не прошел редакцию, выверку и верстку !

При необходимости использования текста, обязательно сверяйте его с DjVu/PDF-факсимилем !

МНИБ - http://malorus.ru/mnib/
Малорусская Народная Историческая Библиотечка
Кольцо Патриотических Ресурсов