зеркало: германия
ГлавнаяНовостиЦитатыРейтингЖЖ-Блог


 54 


Годовая подборка Народа за 1894-ый год

Львов, 1894 г

297 стр., 14.20 Мб.подробнее | подписаться | скачать


первая назад ... 1 ... 50 ... 99 ... 148 ... 197 ... 246 ... вперед посл.

  Чи можлива і потрібна солідарна політична акція всіх руских партій?
  Від часу, коли кождому стало ясно повне фіаско т. зв. новоі ери, даються чути з усіх боків голоси, щоби скликати зйізд мужів довірія зі всіх руских партій для обдумана солідарного поступованя Русинів у політичних справах. Особливо ©статним часом, одно віче за другим поновляє резолюцію, взиваючу до такого зйізду і навіть остатнє віче наїпоі радикальної партії в Коломиї дня 4 с. ж. рішило, що узнає такий зйізд пожаданий.
  Таким чином Фактично усі три головні рускі партіі заявилися за потребою такого зйізду, а тим самим за солідарною політичною акцією Русинів. Та, на жаль, поки що ані народовці, ані москвофіли не зважилися виступити з ініціатівою в сій справі, так що заініціоване еі лишався хиба нам, радикалам.
  Вважаючи усяку політичну акцію серіозною, ми радикали рішилися попробувати, чи з тої муки у нас, на Руси, дійсно може бути який хліб, і скликуємо на 2 Февраля до Львова тісніщий комітет з видніщих політичних діячів з у- сіх руских партій для порозуміня над скликанем ширшого зйізду мужів довірія з усіх руских партій. З оглядом на те вважаємо потрібним обговорити сю справу тут і застановитися над тим, на скїлько солідарна політична акція Русинів усіх партій можлива і потрібна.
  Руска справа в Галичині аж остат- ним часом починає ставати справою рус- коґо народу — справою політичного і е- кономїчного* поступу мас народу, зна
  чить починає набирати характер загально- европейский. До недавна, скажім се отверто, руска справа була виключно справою т. зв. рускої інтелігенції, а передовсім руского попівства. Від самого початку розбудженя ширшого руского руху в Галичині, то б то від 1848 р. аж до 70-х років в усій т. зв рускій справі йшло виключно про те, щоби руске духовенство здобуло собі таке суспільне становиско, яке мало латинске духовенство. Усю політичну акцію вело те духовенство виключно з оглядом на свої етанові інтереси, а мас народу вживано тілько -для надайя тим цілям більшої ваги і сили.
  Аж від 70-х років, з появою на а- рену партії украіноФІльскоі, тепер наро- довскої, стала підносити голос і свїтска руска інтелігенція, добиваючися зрівнаня свого суспільного становиска з польскою евітекою інтелігенцію, вживаючи так само, своім способом, jyrac руского народу до переведеня тих цїлів. Кождому .ще в памяти боротьба нашого духовенства зо світскою рускоіо інтелігенцією, в перших- початках теперішноі народовскої партії, за те, хто з них має верховодити над масами руского народу. Остаточно руске духовенство мусіло помиритися з Фактом, що світскоі рускоі інтелігенції ставало все більше й більше, щовнеівсе ж таки найшлося більше вдачі і зрозуміня політичних справ, і що вона, живучи по містах — центрах культури й духового руху, була все ж таки більша просвічена, — і мусіло уступити ній духовий провід в руху рускоі інтелігенції, світскоі і духовної; але ж, з другого боку, світ-
первая назад ... 1 ... 50 ... 99 ... 148 ... 197 ... 246 ... вперед посл.
В Н И М А Н И Е !
Данный текст был получен автоматически из OCR-программы,
и еще не прошел редакцию, выверку и верстку !

При необходимости использования текста, обязательно сверяйте его с DjVu/PDF-факсимилем !

МНИБ - http://malorus.ru/mnib/
Малорусская Народная Историческая Библиотечка
Кольцо Патриотических Ресурсов