Талергофский Альманах
Выпуск I. Террор в Галичине в первый период войны 1914 - 1915 гг. Львов 1924г.
Главная » Талергофский Альманах 1
20

 

2.Бopьба с этимологическимъ правописанiемъ.

Изъ Лемковщины получено нами слЪд. письмо:

Чтобы запечатлЪть въ памяти русскаго народа неравную борьбу за русскiй языкъ и этимологическое правописанiе въ самыхъ крайнихъ западныхъ рубежахъ Червонной Руси, предлагаются нЪсколько документовъ, касающихся этой борьбы.

Въ началЪ вceoбщей мобилизацiи я былъ военными властями въ моемъ 18 пЪх. полку въ ПepeмышлЪ арестованъ и отведенъ въ гарнизонную тюрьму, а при отходЪ моего полка на русскiй фронтъ меня обратно отвели въ пoлкъ и я, конечно, подъ надзоромъ всей компанiи, "пошелъ воевать. ПocлЪ тpикpaтныхъ аудиторскихъ допросовъ на фронтЪ и нЪсколькихъ сраженiй съ русскими отступающими отрядами, я былъ ночью 15 августа ст. ст. 1914 г. взятъ въ русскiй плЪнъ, что и было моимъ спасенiемъ...

А.Б. Хома.

Wydzial Rady powiatowej
w NOWYM SĄCZU.
L. 3469.

Nowy Sacz dnią 17. wresnia 1913

Do

PANA ANDRZEJA KONRADA CHOMY, PISARZA GMINNEGO

w ŻEGIESTOWIE.

Wydzial powlatowy na posiedzeniu dnia 6. września 1913. uchwalił udzielić Panu nagany z powoda niewlasciwosci w urzędowaniu Panskiem jako pisarza gminnego, skonstatowanych wedle wynikó w dochodzenia, a w szcziegolnosci z powodu prowadzenia wewnętrznego urzędowania w języku przeładowanym nalecialosclami jezyka rosyjskiego i wedle urzedownie nie uznanej pisowoj etymologicznej, - nieastosowania sie do zarządzeń Naczelnika gminy, samowładnego wystosowania pisma imieniem Zwlierzchności gmionej bez wiedzy Naczelnika gminy, - wreszcie z powodu zaniedbania sporządzenia na czas listy pospolitakow.

O czem się Pana zawiadamia z tem, że w razie powtórzenia się podobnych niewlasciwosci będzie przedlozony ck. Starostwu wniosek na usunięcie Pana z urzedu pisarza gminnego w tamtejszej gminie.Sekretarz:

Prezes Rady powiatowej:

(KOBAK)

(WITTIG).

 

 

21

 

 

Wydzial Rady powiatowej
w NOWYM SĄCZU.
L. 3469.

O D P I S .

Nowy Sacz dnia 17. września 1913.

Do

C. K. STAROSTWA

w NOWYM SĄCZU.

 

Odnośnie do tamtejszego pisma z dnia 23/1 1913. L. 3541/8. donosimy przy dołączeniu % aktów tutejszych dochodzeń dyscyplinarnych, ze Wydział powiatowy na posiedzeniu z dnia 6/9 1913. uchwalił: 1) zakonumikować c.k. Starostwu, iz nie znajduje podstawy do przedstawienia wniosku na usuniecie Konrada Andrzeja Chomy z urzedu pisarza gminnego w Żeglestowie i że należy jedynie wydać zarzadzenia, zmierzajace do tego, by urzedowanie wewnetrzne urzędu gminnego w Żegiestowie było prowadzone stosownie do obowiązujących prepisow w jezyky krajowym i w pisowni urzędownie uznianej, 2) udzielić wymienionemu wyzej pisarzowi gminnemu nagany z powodu skonstatowanych w dochodzeniu niewłaściwości w urzedowaniu.

O wydanych ze swej strony zarzadzeniach zechcą c.k. Starostwo zawiadomić Wydział powiatowy.Prezes Rady powiatowejSekretarz.
Wittig,wr.Kobak, wr.

  

 

L. 3469.

Nowy Sacz dnia 17. września 1913.ZWIERZCHNOŚCI GMINNEJ

w ŻEGIESTOWlE

do wiadomodci z poleceniem dorecznia przyleglego % pisma adresatowi Andrzejowi Konradowi Chomie, tamtejszemu pisarzowi gminnemu, za dowodem doreczenia % ktуry tu odesłać należy.

Zarazem poleca sie Zwierzchności gminnej, aby prestregala, by urzędowanie wewnętrzne tamtejszego urzędu gminnego, stosownie do obowiazujacych przepisów, prowadzone bylo bezwarunkowo w języku krajowym i wedle pisowni urzedownie uznanej.Sekretarz:

Prezes Rady powiatowej:
(kobak).(WITTIG).
22

 

L. 159/pr

Nowy Sącz dnia 3l. lipca 1914.

Do

Pana Chomy, pisarza gminnego

w Żegiestowie.

Na podstawie §§ 2 i 3 ustawy z 5. maja 1869, dz. u. p. Nr. 66. i rozporzadzenia calego Ministerstwa z 26. lipca 1914. dz. u. p. Nr. 154, zakazuję Panu wydalać się e Muszyny aż do odwołania.

Od tego zakazu wolno wniesc rekurs do ck. Namiestnictwa, ktory podać należy w ck. Starostwie w dniach 14. licząc od doręczenia. Rekurs - niema mocy wstrzymującej.

Ck. Radca Namiestnictwa i Starosta

hrabia LOS.

 


knigi@malorus.ru,
malorus.ru 2004-2021 гг.