Талергофский Альманах
Выпуск III. ТАЛЕРГОФЪ. Часть первая.
Главная » Талергофский Альманах 3
142

Екатерина Яникъ

о смертной казни своего мужа Андрея Яника.

Въ бытность мою въ ТалергофЪ, вмЪстЪ съ дочерью Ярославою и затемъ Василіемъ Лазоремъ, въ баракЪ № 17, я замЪтилъ молодую вдову съ пятилЪтнимъ мальчикомъ, часто молившуюся и плачущую. Желая узнать ея тайну и по возможности облегчить ея горе, я пригласилъ ее въ свою семью. Женщина раз сказала намъ слЪдующее:

„Я жила съ мужемъ, Андреемъ и пятилЪтнимъ сыномъ и старухой матерью въ с. БачинЪ возлЪ Стараго Самбора. Имя мое Екатерина Яникъ. Мой мужъ служилъ почтальономъ. Обязанности свои исполнялъ не за страхъ, a за совЪсть, и съ вступленіемъ въ Самборскій уЪздъ русскихъ войскъ онъ былъ оставленъ на прежней должности. Когда русскія войска отступили, a австрійцы обратно вернулись, мой мужъ былъ арестованъ по доносу украинофиловъ и присужденъ къ смертной казни. Вся вина его состояла въ томъ, что онъ былъ сознательнымъ русскимъ человЪкомъ.

На четвертый день арестованія мужа вызвали меня съ ребенкомъ въ тюрьму. Я должна была смотрЪть на насильсгвенную смерть своего мужа".

Спрошенный передъ повЪшеніемъ о послЪднемъ своемъ желаніи, Андрей Яникъ отвЪтилъ, что онъ умираетъ невинно. Упавшую безъ чувствъ Екатерину Яникъ заперли съ ребенкомъ сначала въ Самборскихъ арестахъ, a затЪмъ она была отправлена въ Талергофъ. По поводу казни Андрея Яника писала въ свое время оффиціальная „Gazeta Lwowska": Приговоръ предателя. Андрей Яникъ, рожд. въ августЪ 1879 г. въ НедЪльной и тамъ-же приписанъ, грек.-кат. вЪроисповЪданія, отецъ одного ребенка, почтальонъ почты въ Старомъ СамборЪ былъ признанъ приговоромъ имп. суда 2 этапной команды арміи отъ 11 іюля 1915 г., виновнымъ въ государственной измЪнЪ по § 58 у. з. и § 327 в. у. з. и приговоренъ къ смертной казни черезъ повЪшеніе. Приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе 11 іюня 1915 г. въ 3-30 ч. по полудни. *) [*) Подлинное по польски:Skazanie zdrajcy. Andrzej Janyk, urodzony w sierpniu 1879 roku w Niedzelnej i tam przynalezny, religji grecko-katolickiej, zonaty, ojcec jednego dziecka, woznica przy c. k. urzedzie pocztowym w Starym Samborze, zostal prawomocnym wyrokiem sadu c. i k. 2 komendy etapowej armji z dnia 11 czerwca 1915 uznany miedzy innymi winnym zbrodni zdrady glownej z § 58 u. k. i zbrodni z § 327 u. k. wojsk. Za to zasadzono go na kare smierci przez powieszenie, ktora wykonano dnia 11 czerwca 1915 o godz. 3-30 po poludniu. Wobec tego c. k. Sad krajowy karny we Lwowie zarzadza celem zabezpieczenia roszczen panstwa o wynagrodzeniu wszelkiej szkody powyzszym czynem zbrodniczym lub posrednio wyrzadzonej, zajecie i tymczasowe zabezpieczenie pozostalego w Austrji spadku po s. p. Andrzeju Janyku jeszcze nieprzyznanego".]

Учит. М. Ф. Квасникъ

 


knigi@malorus.ru,
malorus.ru 2004-2021 гг.