Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

9. Оснуваннє „Руського Товариства Педагогічного" у Львові, 1881. р.

Потребу якоїсь опіки і оборони рідної школи та організації нашого шкільництва відчували галицькі Українці вже в роках сімдесятих минулого століття, коли школи народні і середні перейшли під владу Ради Шкільної краєвої, значить опинились в руках Поляків.

Та аж в році 1881. заснувало ся „Руське Товариство Педаґоґічне" у Львові. Його основателями були: Володимир Барвінський, редактор „Діла"; Володислав Бачинський, крилошанин; Анатоль Вахнянин, професор гімназії; Іван Величко, крилошанин; Димитрій Вінцковський, учитель в руській школі вправ; Роман Заклинський, учитель в руській школі вправ; д-р Франц Костек, професор університету; д-р Омелян Огоновський, професор університету; Омелян Партацький, професор учительської семинарії; д-р Омелян Савицький, професор гімназії; Александер Сте-
190

фанович, професор учительської семинарії; д-р Корнило Сушкевич, секретар прокураторії скарбу і д-р Амброзій Яновський, радник шкільний.

Се Товариство поставило собі завданнє: дбати про потреби народу на полі шкільництва та піддержувати всякі справи виховання публичного і домашного на основі матер ного язика. В тій ціли мало Товариство скликувати конференції членів, устроювати відчити педа-

191

ґоґічні, предкладати властям меморіяли в справах шкільних та видавати часопись педаґоґічну і книжки для руського шкільництва.

Свою діяльність розпочало се Товариство під проводом д-ра Амброзія Яновського, а по його смерти (1884) поставлено головою сього Товариства Василя Ільницького, директора руської ґімназії і радника шкільного у Львові. Душею товариства був тоді професор Володимир Шухевич, котрого заходом появили ся перші ілюстровані книжочки для дітей. А професор Григорій Врецьона зачав від 1. вересня 1880. р. видавати письмо педаґоґічно-наукове п. н. „Школь на часопись".

Отсе були перші почини діяльности в обороні рідної школи.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.