Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

8. Народний зїзд, 1901 р. і Народний Комітет.

В краю відбув ся Народний зїзд партії національно-демократичної, скликаний до Львова на день 25. марта 1901. Д-р Кос реферував справу наближаючих ся виборів до Сойму, та на його предложеннє постановив зїзд, щоби вибори соймові по змозі переводити спільно зі всіми опозиційними руськими партіями. По рефераті д-ра Евгена Левицького переказав зїзд Народному Комітетови заняти ся справами людової преси і народного фонду. Відтак
346

голова п. Романчук предложив звіт з діяльности політичної, та зїзд завізвав своїх послів до рішучих виступів в обороні народу...

Коли ось так іде боротьба про національні права нації, в місяці квітні 1901. р. — знова тягнуть наші виселенці ключем — до Боснії. Нова горячка еміґраційна забрала нам около десять тисяч нашого народу...

А власти в краю не мають ліпшої роботи, як продумувати над способами фальшування конскрипції (спису населення), та при помочі так зв. язика товариського переписують кого мож на Поляків, так що побіч практик виборчих треба також галицькі методи статистично-конскрипційні зареєструвати до історії галицької землі.

Народний Комітет як начальна екзекутива народного сторонництва не був вдоволений з перших виступів наших опозиційних послів в Раді державній і тому на руки голови „Руського Клюбу“ п. Романчука представив свої домагання:

1) щоби Руський Клюб підносив в парляменті основні постуляти нашого народу, як поділ Галичини і ведучі до сього етапи: поділ Ради шкільної краєвої і намісництва, законне уладженнє справи язикової в напрямі рівноправности нашої мови в урядах і школах, заснуваннє руського університету, заведеннє загального рівного голосування, реформи податкової та викупу більшої посілости,— так як сі постуляти є висловлені в народній програмі;

2) щоби Руський Клюб виступав рішучо і демонстраційно в парляменті, аби звернути увагу на положеннє руського народу та на анархічні змагання верховодячої в Галичині шляхотсько-польської кліки;

3) щоби Руський Клюб вів рішучу і послідовну опозицію проти правительства, та щоби голосував проти так званих конечностей державних...

Супроти отсих домагань Народного Комітету з 24. квітня 1901, нарікав Руський Клюб, що наша суспільність не причинюєся своїми інформаціями до роботи послів. Тому візвано наше громадянство в краю, щоби всякі інформації про сучасні відносини в краю пере-

347

силало Народному Комітетови та він буде приладжувати відносні матеріяли для ужитку Руського Клюбу.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.