Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

93. Початок року 1914.

Початок року 1914. приніс нам дві невідрадні події. Руссофільська пропаґанда на Угорщині спричинила, що Мараморош-Сиготська королівська прокураторія внесла акт обжалування проти Александра Кабалюка і 180. співобжалуваних за те, що вони в порозумінню з графом Володимиром Бобринським, головою „Благотворительного общества“ і „Союза русскаго народа“ підбурювали населеннє до відорвання території, заселеної Русинами, під російське пануваннє. Отсе були невинні жертви, що зпід Мадярщини, котра їх довела до національно-культурного занепаду і економічного зубожіння — попали в сіти руссофільської пропаґанди...

З 1. січня 1914. р. зачав д-р прав Николай П. Глібовицький в Коломиї видавати „Русь“, г алицко-русская библіотека для народа, під кличем: Одна Русь на земл?, какъ одинъ Богъ на неб?! Письма изъ Галицкой Руси, въ „Славянскія Извістія“ С.-Петербургскаго Славянскаго Общества. Отсе була безпосередно передвоєнна пропаґанда, яку він розпочав своєю руссофільською темою: Австрія, Росія і Мазепинці.

А в російській Україні наступив новий протиукраїнський похід. Протиукраїнські резолюції Київ-
684

ських російських націоналістів накликають царський уряд до переслідування небезпечного українського руху. В часі ювилейних днів Шевченка не допускають ся ніякі офіціяльні свята...

З сього приводу відбули ся у Львові збори української академічної молоді під проводом студента Федорцева та піднесли протест проти російської нагінки на українські культурно-гуманітарні інституції в Київі і взагалі на цілий український рух,— а рівночасно привитали виступ українського учительства на всеросійськім зїзді в Петербурзі, в обороні рідної мови і рідної школи.

В сім часі відбув ся у Львові також Краєвий шкільний зїзд під проводом проф. Олександра Колесси, що радив над справою доцільної орґанізації нашого приватного шкільництва.{3 новорічним бажаннєм виступив був тоді прилюдно проф. д-р Ст. Томаші вський, щоби українське громадянство в Галичині — святкувало новий рік 1915. — 1 н. ст., а не 14. січня 1915. р.}

В дні 3. січня 1914. р. приїхав був до Львова президент міністрів граф Штірк, на похорон міністра Залєского, та при сій нагоді старав ся навязати порозуміннє між нами а Поляками в справі соймової виборчої реформи, але се йому не вдалось.

Опісля велась в Парляменті дебата над буджетовою провізорією і в сій дебаті промовляв від нашого Клюбу п. Олесницький. Він підніс, що в буджеті вставлено позицію на передвступні роботи до отворення гірничої академії в Кракові, на що ми не можемо згодити ся і кажемо: або нехай буде український університет у Львові, або нехай не буде гірничої академії в Кракові! Далі вказав він на неприхильне становище польської сторони в справі соймової виборчої реформи, та заявив, що супроти сього не остає нам нічо инше, як національна автономія, повна самоуправа і скиненнє польського ярма у всіх областях публичного життя. Отсе головні ціли нашої найблизшої політичної програми...

685


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.